19 February 2016

From the darkest tunnels they came..
Z najmroczniejszych tuneli przybyli..

19 February 2016

Night Goblins Warboss WiP
I'm currently working on this Night Goblins Warboss with Squig for my Fiancée's Night Goblins army. Don't even try to explain to Her that goblins should be green - I really tried =)

Obecnie pracuję nad Duża Szef Nocnych Goblinów ze Squigiem do armii Nocnych Goblinów mojej Narzeczonej. Nawet nie próbujcie tłumaczyć Jej, że gobliny powinny być zielone - naprawdę próbowałem =)

No comments:

Post a Comment