The Fantasy Hammer on CMON

27 April 2014

360: The Shape of Chaos..
Kształt Chaosu..

27 April 2014
Hope you like this Chaos Dameons Changeling of Tzeentch 360° spin photo. =) What do you think?

Mam nadzieję, że spodoba Wam się to 360° obrotowe zdjęcie Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu. =) Co o nim myślicie?

Wood Elves Spellweaver 

25 April 2014

CMON: The Shape of Chaos..
Kształt Chaosu..

25 April 2014

Chaos Daemons Changeling of Tzeentch

HotMaxiAndYes! 
The Fantasy Hammer is on
CoolMiniOrNot.com
Vote for  
Chaos Daemons Changeling of Tzeentch here =)

HotMaxiAndYes! 
The Fantasy Hammer jest na
CoolMiniOrNot.com
Głosujcie na  
Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu tutaj =)

21 April 2014

Exhibit: The Shape of Chaos..
Kształt Chaosu..

21 April 2014

Chaos Daemons Changeling of Tzeentch

It took a while, but here it is! I hope that you will like my version of Chaos Daemons Changeling of Tzeentch! Nice comments are welcomed ;) More photos below.

Trochę to trwało, ale oto jest! Mam nadzieję, że moja wersja Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu przypadnie Wam do gustu! Ochy i achy mile widziane w komentarzach ;) Więcej zdjęć poniżej.


18 March 2014

Project: The Cult of Tzeentch.. #1

18 March 2014
CSM Tzeentch Cultists wip1
If only I had more time to paint.. Today I came back home earlier and just started painting Chaos Space Marines Cultist of Tzeentch from Warhammer 40k Dark Vengeance set. More to come.

Gdybym tylko miał więcej czasu na malowanie.. Dzisiaj wróciłem do domu wcześniej i po prostu zacząłem malować Kultystów Tzeentcha Kosmicznych Marines Chaosu z zestawu Mroczna Zemsta do Warhammera 40k. Więcej za jakiś czas.

06 March 2014

The Shape of Chaos.. Kształt Chaosu.. WiP 3

06 March 2014

Chaos Daemons Changeling of Tzeentch wip3


Chaos Daemons Changeling of Tzeentch is still WiP and I must admit that I've lost some motivation to finish him. I'm currently working on a few simultanous projects so I can easily choose which one suits my current mood. There is nothing worse than having enough time to paint, but having to stick to the individual model or rather a specific step in painting that model (like applying base colours, glazing etc.). Do you have any suggestions about painting the Changeling of Tzeentch?

Podmieniec Tzeentcha Demonów Chaosu jest nadal WiP i muszę przyznać, że straciłem trochę motywacji, aby go skończyć. Obecnie pracuję nad kilkoma projektami jednocześnie, więc mogę łatwo wybrać, który z nich pasuje do mojego aktualnego nastroju. Nie ma nic gorszego niż mieć wystarczającą ilośc czasu na malowanie, ale musieć się trzymać danego modelu lub raczej konkretnego kroku w malowaniu tego modelu (nakładanie podstawowych kolorów, glazing itp.). Macie może jakieś sugestie odnośnie malowania Podmieńca Tzeentcha?

04 March 2014

Velleman VTLAMP6 desk working lamp

04 March 2014
Velleman VTLAMP6
Hello everyone! I'm back after another long break. Since my last WiP post in January, I've bought some new miniatures, paints and books. But most importantly, I've reorganised my whole working space, fixed my camera and bought a new desk working lamp - Velleman VTLAMP6. Many thanks to ARBAL from Coloured Dust for recommending this lamp.

Witam wszystkich! Wracam po kolejnej długiej przerwie. Od mojego ostatniego WiP postu w styczniu, kupiłem kilka nowych figurek, farb i książek. Ale co najważniejsze, zreorganizowałem swoje miejsce do pracy, naprawiłem aparat i kupiłem nową lampę biurkową - Velleman VTLAMP6. Wielkie dzięki dla ARBALA z Coloured Dust, za polecenie tej lampy.

18 February 2014

TFH Hall of Fame #5

18 February 2014
Today I present You the fifth post in TFH Hall of Fame series. Feel free to comment and post links to other unique projects.

Dzisiaj przedstawiam Wam piąty post z cyklu TFH Galeria Sławy. Zapraszam do komentowania i wrzucania linków do innych niepowtarzalnych projektów.

11 February 2014

TFH Hall of Fame #4

11 February 2014
Today I present You the fourth post in TFH Hall of Fame series. Feel free to comment and post links to other unique projects.

Dzisiaj przedstawiam Wam czwarty post z cyklu TFH Galeria Sławy. Zapraszam do komentowania i wrzucania linków do innych niepowtarzalnych projektów.

04 February 2014

TFH Hall of Fame #3

04 February 2014
My camera is dead, so there are still no new pictures of my Chaos Daemons Changeling of Tzeentch. Anyway, here is the third post in TFH Hall of Fame series. Feel free to comment and post links to other unique projects.

Mój aparat padł, dlatego też wciąż nie ma nowych zdjęć Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu. Mimo to, przedstawiam trzeci post z cyklu TFH Galeria Sławy. Zapraszam do komentowania i wrzucania linków do innych niepowtarzalnych projektów.

27 January 2014

TFH Hall of Fame #2

27 January 2014
Not much time to paint lately, but it's high time for the second post in TFH Hall of Fame series. I will post another WiP picture of my Chaos Daemons Changeling of Tzeentch later. Feel free to comment and post links to other unique projects.

Ostatnio mam mało czasu na malowanie, ale najwyższy czas na drugi post z cyklu TFH Galeria Sławy. Zdjęcie WiP mojego Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu wrzucę nieco później. Zapraszam do komentowania i wrzucania linków do innych niepowtarzalnych projektów.

20 January 2014

TFH Hall of Fame #1

20 January 2014
Today I present you the first post in TFH Hall of Fame series. Here, you will find pictures and links to many exceptional and inspiring models found on the web. There are three categories: Fantasy, Science Fiction and Historical. Feel free to comment and post links to other unique projects.

Dzisiaj przedstawiam Wam pierwszy post z cyklu TFH Galeria Sławy. Znajdziecie tu zdjęcia i odnośniki do wielu wyjątkowych i inspirujących modeli znalezionych w sieci. Są trzy kategorie: Fantastyka, Science Fiction, Historyczna. Zapraszam do komentowania i wrzucania linków do innych niepowtarzalnych projektów.

09 January 2014

The Shape of Chaos.. Kształt Chaosu.. WiP 2

09 January 2014
Chaos Daemons Changeling of Tzeentch WiP2
Today just a quick WiP picture of Chaos Daemons Changeling of Tzeentch. I want to try a few new painting techniques on him, so wish me luck. =)

Dzisiaj tylko szybkie zdjęcie WiP Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu. Chcę wypróbować na nim kilku nowych technik malarskich, więc życzcie mi szczęścia. =)

07 January 2014

The Shape of Chaos.. Kształt Chaosu.. WiP 1

07 January 2014
Chaos Daemons Changeling of Tzeentch WiP1
It is time to reveal my current painting project - Chaos Daemons Changeling of Tzeentch. Stay tuned!

Czas ujawnić mój obecny projekt malarski - Podmieniec Tzeentcha Demonów Chaosu. Do następnego!

06 January 2014

2013 - painting recap!
2013 - podsumowanie malowania!

06 January 2014
The Fantasy Hammer 2013 painting recap Hey everyone! Today I want to make my first TFH blog painting recap. =) Click below to see all of my work in one post.

Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałbym dokonać mojego pierwszego malarskiego podsumowania bloga TFH. =) Kliknij poniżej, by zobaczyć wszystkie moje prace w jednym poście.

03 January 2014

Happy New Year!
Szczęśliwego Nowego Roku!

03 January 2014
I'm back after a terribly long break! I've missed new projects, challenges and TFH blog! There were a lot of changes in my life, but the painting urge is still there, so I'll try to use my brush as often as possible. =)

Wróciłem po straszliwie długiej przerwie! Tęskniłem za nowymi projektami, wyzwaniami i za blogiem TFH! Wiele się u mnie zmieniło, jednak potrzeba malowania pozostała, stąd postaram się używać mego pędzla tak często, jak tylko się da. =)
I gave up writing 2 identical blogs in 2 different languages. From now on, each post will be written both in English and in Polish language - I've already changed all of the previous posts. Zrezygnowałem z prowadzenia 2 tożsamych blogów w 2 różnych językach. Od teraz, każdy post będzie zarówno w języku angielskim, jak i polskim - dokonałem już zmian we wszystkich uprzednich postach.
I'm starting a new painting project and I will show it here on TFH very soon. Welcome back! Rozpoczynam nowy projekt malarski i już niedługo podzielę się nim z Wami na blogu. Witajcie z powrotem!