The Fantasy Hammer on CMON

18 December 2012

Exhibit: A hail of deadly arrows..
Grad śmiercionośnych strzał..

18 December 2012
Wood Elves Glade Guard 1 Wood Elves Glade Guard 1
I was very busy lately, so working on my Wood Elves (edit: Wanderers) Glade Guard unit goes slower than I've anticipated, but I've managed to paint a test model and assemble 10 more Glade Guard and undercoat them. I'm still unsure whether those colors are ok, but an early, sunny autumn (in Poland we call it the "Golden Polish Autumn") is my pick and I hope that you like it! And Oh, I know that her hair is blue, but this is a secret I will reveal in one of my stories someday =)

Byłem bardzo zajęty ostatnio, więc praca nad oddziałem Strażników Polany Leśnych Elfów (edycja: Wanderers) idzie wolniej, niż przewidywałem, ale udało mi się pomalować model testowy oraz złożyć i spodkładować następnych 10. Wciąż nie jestem pewien, czy użyte przeze mnie kolory są ok, ale wczesna, słoneczna jesień (złota jesień) to mój wybór i mam nadzieję, że Wam się podoba! I oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę, że jej włosy są niebieskie, ale jest to sekret, który ujawnię któregoś dnia w jednym z opowiadań. =)

15 December 2012

Exhibit & Scenery: Fairy Forest..
Baśniowy las..

15 December 2012
Wood Elves forest
Today I present you my homemade Wood Elves (edit: Sylvaneth and Wanderers) Forest I finished yesterday, a video and a detailed scenery and painting tutorial for all Wood Elves generals, who won't leave their homes without the free forest the army book allows!

Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam mój własnoręcznie zrobiony Las do Leśnych Elfów (edycja: Sylvaneth i Wanderers), który ukończyłem wczoraj, wideo i dokładny poradnik, jak go zrobić i pomalować, dla wszystkich generałów Leśnych Elfów, którzy nie wychodzą z domu bez swego darmowego, dopuszczonego przez kodeks lasu!

Yeah, I know that there is only one tree, but hey! Who told you, that to represent a wood you need many trees? =) I admit, my goal was to make a 6" in diameter base with 3 trees on it, just like in Citadel Wood, but I used too much wire on the first tree and decided to make it a huge loner! It was easy, it was cheap and most importantly, it looks different. Now, my Dryads have a new place to stand on =)

Tak, wiem, że to tylko jedno drzewo, ale hej! Kto Wam powiedział, że do ukazania lasu na polu bitwy potrzeba wielu drzew? =) Przyznaję, że moim celem było zrobienie 6 calowej podstawki z 3 drzewami tak, jak w lesie sprzedawanym przez Games Workshop, ale użyłem za dużo drutu na pierwsze drzewo i zdecydowałem się zrobić z niego wielkiego samotnika! Praca była łatwa, tania, a co najważniejsze, drzewo wygląda inaczej niż inne. Teraz, moje Driady będą miały gdzie stać =)
 

12 December 2012

Exhibit & Tutorial: The trees are alive! part.2
Te drzewa żyją! cz.2

12 December 2012
Wood Elves Dryads unit Done, done and done! The Fantasy Hammer blog is pleased to announce my first finished Warhammer (edit: Age of Sigmar) Wood Elves (edit: Sylvaneth) army unit, video and a small tutorial! I would have never thought that painting Dryads is so challenging! It took me more than an hour for each of the Dryads to paint, not counting those little Spites I was so eager to put inside the unit. However, this whole Dryads unit assembled together tells me it was really worth my time!

Gotowe! The Fantasy Hammer z radością przedstawia pierwszy pomalowany oddział Warhammer (edycja: Age of Sigmar) Leśnych Elfów (edycja: Sylvaneth), wideo oraz mały poradnik! Nigdy nie myślałem, że malowanie Driad może być tak wymagające! Pomalowanie każdej Driady zajęło mi ponad godzinę, nie licząc tych małych Duszków, które tak chętnie dodałem do oddziału. Mimo dużej ilości poświęconego na nie czasu, cały oddział Driad zebrany razem mówi mi, że było warto =)

10 December 2012

Exhibit: The trees are alive! part.1
Te drzewa żyją! cz.1

10 December 2012
Wood Elves Dryads unit part.1
It was a busy weekend, so I wasn't able to do more than those four, but I really had fun painting Dryads! I always thought that Waywatchers were the most beautiful Wood Elves (edit: Sylvaneth) unit, but now I am not so sure! There are so many ways you can assemble them and painting Dryads is very rewarding!

To był bardzo męczący weekend, więc nie byłem w stanie pomalować więcej niż te 4 Driady, ale za to malowanie Driad jest świetne! Zawsze myślałem, że to Przepatrywacze (Waywatchers) są najpiękniejszym oddziałem Leśnych Elfów (edycja: Sylvaneth), ale teraz nie jestem już tego taki pewien! Jest tak wiele sposobów, by je złożyć, a samo malowanie Driad daje dużo satysfakcji!

08 December 2012

Exhibit & Tutorial: Capricious and cruel..
Kapryśne i okrutne..

08 December 2012
Wood Elves Branchwraith conversion
Just as I've promised, here is the first of my Dryads - a Branchwraith conversion with a video and a painting Dryads tutorial. For my army, I've chosen the autumn theme as it is more colorful and gives me more room as far as painting is concerned. I dislike the Wood Elves Branchwraith / Drycha model, so I've decided to make my own and I am quite happy with the results.  

Tak, jak obiecałem, przedstawiam moją pierwszą Driadę - konwersję Branchwraith (Konarozjawa? Konarowy Upiór? Może jakieś sugestie? =)), wraz z wideo i poradnikiem jak malować Driady. Do swej armii, wybrałem jesienny motyw, jako że jest bardziej kolorowy i daje większe pole do popisu, jeśli chodzi o malowanie. Nie podobała mi się Branchwraith / Drycha Leśnych Elfów, stąd postanowiłem zrobić własną i jestem całkiem zadowolony z efektów.

Using Dryads parts, I've added additional pair of arms, another branch on her back and a nice Sprite. Note that I have not used greenstuff or any other modelling putty. It was just enough to cut those branches and arms so they fit nicely together on this Branchwraith conversion.

Używając elementów Driad, przykleiłem dodatkową parę rąk, kolejną gałąź na jej plecach i fajnego Duszka. Zauważcie, że nie musiałem używać jakiejkolwiek masy modelarskiej. Wystarczyło odpowiednio przyciąć gałęzie, by ładnie pasowały na tej konwersji Branchwraith. 

06 December 2012

Review: Dark forms between branches!
Ciemne kształty między gałęziami!

06 December 2012
Wood Elves Glade Guard 2
Hi there!  

Witajcie! 

You should have seen this coming in yesterday's post, so without further ado, it is time to announce my new Warhammer army project - the Wood Elves (edit: Sylvaneth and Wanderers). I know that the Asrai are not to competitive and their army book is quite old but I find the Wood Elves to be one of the most beautiful armies out there.  

Myślę, że można było to przewidzieć po wczorajszym poście, więc bez zbędnych ceregieli chciałbym przedstawić swój nowy armijny projekt w świecie Warhammera Fantasy - Leśne Elfy (edycja: Sylvaneth i Wanderers). Zdaję sobie sprawę, że Asrai nie są zbyt konkurencyjną armią, a ich kodeks jest dosyć stary, ale w mojej opinii Leśne Elfy są jedną z najpiękniejszych armii w ogóle! 

Today I got my hands on the Warhammer Wood Elves Battalion boxed set and I cannot wait to start assembling the units!  

Dzisiaj w moje ręce wpadł Batalion Leśnych Elfów i naprawdę nie mogę doczekac się składania jednostek! 

The Warhammer Wood Elves Battalion boxed set is a great way to start collecting the Asrai. It is a real bargain and gives you essential units for every army list. Inside, you will find 24 Glade Guard, 12 Dryads and 8 Glade Riders. While Glade Guard and Dryads are a must for a competetive Wood Elves army, Glade Riders in 8th edition were nerfed and are rarely seen on the board. Despite some gossips about the new army book, I would rather not use them as Glade Riders. Instead, it is a good idea to give them some Wild Riders conversions to give your army a hard hitting, fast cavalry unit.  

Zestaw Warhammer Batalion Leśnych Elfów to świetny sposób na rozpoczęcie zbierania Asrai. Jest naprawdę opłacalny i zapewnia niezbędne jednostki do każdej armijnej rozpiski. W środku znajdują się wypraski z 24 Strażnikami Polany, 12 Driadami i 8 Jeźdźcami Polany. O ile Strażnicy Polany i Driady to absolutna podstawa przy tworzeniu konkurencyjnej armii Leśnych Elfów, o tyle Jeźdźcy Polany w 8 edycji Warhammera zostali osłabieni i rzadko pojawiają się na stole do gry. Pomimo plotek na temat nowego kodeksu do Leśnych Elfów, raczej nie mam zamiaru używać ich, jako Jeźdźców Polany. Myślę, że dobrym pomysłem jest skonwertowanie ich do Dzikiego Gonu (Wy też nie lubicie tego tłumaczenia?), co da armii mocno uderzający oddział szybkiej jazdy. 

In the following days, I am going to work on the Dryads unit and hopefully show you the results very soon.  

W następnych dniach, będę zajmował się oddziałem Driad i mam nadzieję wkrótce podzielić się z Wami wynikami. 

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

05 December 2012

Not all who wander are lost..
Nie wszyscy błądzący giną..

05 December 2012
Wood Elves Glade Guard 1
Greetings fellow gamers, painters, Warhammer hobbists and fantasy enthusiasts!

Witajcie drodzy gracze, malarze oraz entuzjaści Warhammera i fantastyki!
 
I am Morpheus "The Fantasy Hammer", founder and artist of this site. I have been part of the Games Workshop hobby for the best part of the last 10 years and into the fantasy for as long as I remember. With my painting and modelling skills I will try to carve my name in this awesome fantasy community and share all my work and knowledge with you on this blog.

Jestem Morpheus "The Fantasy Hammer", założyciel TFH. Przez większą część ostatnich 10 lat byłem częścią Games Workshop'owego hobby, a fantastyką interesowałem się odkąd tylko sięgam pamięcią. Pragnę wykorzystać swe malarskie i modelarskie umiejętności, by znaleźć dla siebie miejsce w tej wspaniałej społeczności fantasy oraz podzielić się z Wami mymi osiągnięciami i wiedzą na tym blogu.
 
TheFantasyHammer.blogspot.com is a blog dedicated mainly to Warhammer, Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar, fantasy games and books. Here, you will find pictures, comments, full articles and even tutorials about painting miniatures, conversions, making a scenery and terrain to put on the gaming board, reviews and "unboxings" of models, books and other fantasy related things, gaming tutorials, including tactics and battle reports, stories of fluffy armies, battles and adventures and fantasy related art.

TheFantasyHammer.blogspot.com, to blog dedykowany głównie systemom Warhammer, Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar, grom i książkom fantasy. Znajdziecie tu zdjęcia, komentarze, całe artykuły, a nawet poradniki, jak malować i konwertować figurki, tworzyć scenerię i tereny do umieszczenia na stole do gry, recenzje i "odpakowywanie" modeli, książek i innych związanych z fantastyką rzeczy, poradniki dotyczące grania, w tym taktykę i raporty bitewne, opowiadania pełne fluffu o armiach, bitwach i przygodach oraz powiązaną z fantastyką sztukę.

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!