The Fantasy Hammer on CMON

28 February 2013

Exhibit: Enchanting beauty.. (360 SPIN)
Czarująca piękność..

28 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia Guild of Harmony Phoenicia
Finally, it's time to present a painted Guild of Harmony Phoenicia, the fifth miniature I entered Bananalicious contest Fantasy category with. I'm still preparing her complete painting tutorial, but you can find individual parts here. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Nareszcie czas pokazać Wam pomalowaną figurkę Guild of Harmony Phoenicia, piąta i zarazem ostatnią figurkę, którą wystawiłem do konkursu Bananalicious w kategorii Fantasy. Wciąż przygotowuję pełny poradnik jej malowania, ale poszczególne części możecie zobaczyć tutaj. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

I do believe that Phoenicia is my best miniature in a display for Fantasy category and all my hope for getting a medal depends on her. =)

W mojej ocenie, Phoenicia jest moją najlepszą figurką wystawioną w kategorii Fantasy i w niej cała moja nadzieja na medal. =)

Click below for another 360° spin photo.

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne.

25 February 2013

Exhibit: Angel of Death.. (360 SPIN)
Anioł Śmierci..

25 February 2013

Space Marines Ultramarines Force Commander Space Marines Ultramarines Force Commander
Congratulations to Romero for guessing which army was the Lava Base made for! =) Space Marines look really great when standing on lava bases and I couldn't resist to paint my Force Commander (he was standing on my shelf since Horus Heresy) for Bananalicious contest (it would be boring if all my entries included only Fantasy miniatures).

Gratulacje dla Romero za odgadnięcie do jakiej armii będzie użyta podstawka z płonącą lawą. =) Kosmiczni Marines wyglądają naprawdę świetnie na podstawkach z lawą, a ja nie mogłem się powstrzymać od pomalowania mojego Dowódcy (stał na półce od czasu Herezji Horusa) do konkursu Bananalicious (byłoby nudno, gdyby wszystkie wystawione przeze mnie figurki były ze świata Fantasy).

This is my first try at Warhammer 40k, so the Ultramarines were a natural pick. I know that Dark Angels are the ones in favor now, but I had no proper hood for the Force Commander =)

To moje pierwsze podejście do Warhammera 40k, więc Ultramarines byli naturalnym wyborem. Wiem, że teraz to Mroczne Anioły są na czasie, ale nie posiadam obecnie odpowiedniego kaptura dla mojego Dowódcy =)

He is still not quite finished, so be ready for an update sometime soon.

Figurka wciąż nie jest skończona, stąd przygotujcie się na aktualizację za jakiś czas.

Click below for another 360° spin photo.

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne.

22 February 2013

Exhibit: The Wild Hunt begins.. (360 SPIN)
Czas na Dzikie Łowy..

22 February 2013
Wood Elves Wild Rider conversion
Today is another Wild Hunt day and I present you a mostly repainted Wood Elves (edit: Wanderers) Wild Rider (click here if you want to see how he looked as a test model).

Czas na kolejny dzień Dzikiego Gonu, dlatego przedstawiam Wam w większości przemalowanego Dzikiego Jeźdźca do Leśnych Elfów (edycja: Wanderers). (Kliknij tutaj, by zobaczyć, jak wyglądał, jako model testowy). 

I really wanted him for Bananalicious contest, so I had to improve most of his highlights (some parts were totally repainted). I have also added a rune on his cloak and on hist chest (it was to flat in my opinion). I should have painted some better runes, but I was to concerned about their meaning and picked Tha'Lui (or Talu) rune, meaning "hatred, vengeance".

Bardzo chciałem wystawić go do konkursu Bananalicious, stąd musiałem ulepszyć jego rozjaśnienia (niektóre elementy całkowicie przemalowałem). Dodałem również runy na jego płaszczu i klatce piersiowej (wyglądała na zbyt "płaską"). Powinienem był namalować lepsze runy, ale za bardzo zastanawiałem się nad ich znaczeniem, przez co wybrałem run Tha'Lui (lub Talu), znaczący "nienawiść, zemsta". 

Click below for another 360° spin photo - I'm really getting better at this. =)
 
Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne - robię się w tym coraz lepszy. =)

20 February 2013

Exhibit: Capricious and cruel.. (360 SPIN)
Kapryśna i okrutna..

20 February 2013
Wood Elves Branchwraith conversion
Just as I've promised, this is the second miniature I've entered Bananalicious contest Fantasy category with.

Tak, jak obiecałem, oto druga figurka, którą wystawiłem w konkursie Bananalicious w kategorii Fantasy. 

This Wood Elves (edit: Sylvaneth) Branchwraith conversion was my first pick and she didn't require too much work. I've repainted her runes (I'm still learning how to do it properly) and eyes, giving her even fiercer appearance. To finish her, I've added some more highlights to the whole model and some grass on the base.

Konwersja Banchwraith (Konarozjawa?) do Leśnych Elfów (edycja: Sylvaneth) była moim pierwszym wyborem, gdyż nie wymagała zbyt wielu poprawek / ulepszeń. Przemalowałem jej runy (wciąż uczę się, jak je poprawnie malować) oraz oczy, dając jej jeszcze bardziej agresywny wygląd. Na koniec, dodałem trochę rozjaśnień i trawy na podstawkę. 

Click below for another 360° spin photo - the improved version =)

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne - ulepszona wersja =)

18 February 2013

Exhibit: A hail of deadly arrows.. (360 SPIN)
Grad śmiercionośnych strzał..

18 February 2013
Wood Elves Glade Guard 1
Today I present you the first part of my Display entry for Bananalicious contest on Massive Voodoo. I learned about it only two weeks earlier and since I had only so little time to sign in with finished miniatures (the contest ended during the 15th of February), I didn't know whether I should participate in it at all. In the end, I've managed to enter Fantasy and Diorama categories. For Fantasy, I've chosen 5 miniatures and the first one I'm presenting you today.

Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pierwszy element ekspozycji (Display) na konkurs Bananalicious na Massive Voodoo. Dowiedziałem się o nim jakieś dwa tygodnie temu, a ponieważ miałem tak niewiele czasu na rejestrację z ukończonymi figurkami (konkurs trwał do 15 lutego), do końca nie wiedziałem, czy w ogóle wezmę w nim udział. Udało mi się jednak zapisac do kategorii Fantasy i Diorama. Do Fantasy wybrałem 5 figurek, z których pierwszą prezentuję Wam dzisiaj. 

This Wood Elves (edit: Wanderers) Glade Guard was given just some additional highlights, a few fixes and a realistic bow. I didn't have time for anything spectacular, but I'm quite shocked how a simple bowstring and an arrow conversion can improve the overall look of Glade Guard.

Ten Strażnik Polany do Leśnych Elfów (edycja: Wanderers) dostał trochę więcej rozjaśnień, kilka poprawek i realistyczny łuk. Nie miałem czasu na nic wyjątkowego, ale i tak jestem zszokowany, jak bardzo poprawia się ogólny wygląd Strażników Polany po dodaniu prostej cięciwy i strzały. 

Click below for my first 360° spin photo. I hope you like it! =)

Kliknij poniżej, by obejrzeć moje pierwsze 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne. Mam nadzieję, że się Wam spodoba! =)

11 February 2013

Exhibit & Basing: Fiery lava..
Płonąca lawa..

11 February 2013
Warhammer 40k Lava base
I'm still working hard on a proper presentation of painted Phoenicia, so today I will just show you a small, but very important part of my simultaneous project (it's almost a finished one).

Wciąż pracuję nad odpowiednią prezentacją Phoenicii, więc dzisiaj pokażę Wam jedynie niewielką, ale bardzo istotną część jednego z moich równoczesnych projektów (niemal skończonego).

This lava base was quite easy to make and in my opinion the effect is really nice. =) More photos below.

Zrobienie podstawki z płonącą lawą było dość proste, a końcowy efekt, moim zdaniem, wyszedł całkiem niezły. =) Więcej zdjęć poniżej. 

Dare to guess which army it was made for? =) Would you like me to prepare a modelling and painting lava base tutorial?

Zgadniecie, do jakiej armii zostanie wykorzystana? =) Chcecie, bym przygotował poradnik modelowania i malowania podstawek z płonącą lawą?

09 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 9
Czarująca piękność..

09 February 2013

Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
Phoenicia is finally finished! The only thing remaining is to make her a proper base and that shouldn't be a problem. =) I promise to post some better pictures of her and probably a video, after I finish her base.

Malowanie Phoenicii zakończone! Pozostało tylko zrobić jej odpowiednią podstawkę, ale to nie jest problem. =) Obiecuję wrzucić lepsze zdjęcia i prawdopodobnie wideo, jak już skończę jej podstawkę. 

Today I present you with the 9th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam dziewiątą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

08 February 2013

Tutorials: Enchanting beauty.. WiP 8
Czarująca piękność..

08 February 2013

Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
Phoenicia's dress is finished and there is not much left to paint except some finishing touches and basing. I wanted her to be a part of my Wood Elves (edit: Wanderers) army, therefore I had to paint her dress juicy red. =)

Suknia Phoenicii skończona, a do pomalowania zostało już bardzo niewiele rzeczy, plus podstawka. Chciałbym, by Phoenicia była częścią mojej armii Leśnych Elfów (edycja: Wanderers), stąd musiałem pomalować jej suknię w kolorze soczystej czerwieni. =) 

Today I present you with the 8th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here)..

Dzisiaj przedstawiam Wam ósmą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

05 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 7
Czarująca piękność..

05 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
I have finished painting Phoenicia's hair and I'm really proud of them! Maybe there is not too much blending etc., but I think I've managed to make them look very vivid. This is a very delicate miniature, therefore it's hard to make her look powerful and magical, but I still have some aces up my sleeve. =)

Skończyłem malować Phoenicii włosy i jestem z nich dumny! Może i nie ma tu pełnego przejścia kolorów itp., ale myślę że udało mi się zrobić je bardzo żywe. Phoenicia to bardzo delikatna i subtelna figurka, wiec ciężko jest sprawić, by wyglądała potężnie i magicznie, ale jeszcze mam kilka asów w rękawie. =) 

Today I present you with the 7th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam siódmą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

03 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 6
Czarująca piękność..

03 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 6
Painting Phoenicia goes almost as planned and this time, I'm sure I will be able to update her WiP every day. =)

Malowanie Phoenicii idzie prawie tak, jak planowałem, stąd tym razem jestem pewien, że będę w stanie codziennie aktualizować jej WiP. =) 

Today I present you with the 6th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam szóstą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

02 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 5
Czarująca piękność..

02 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
It's been a long little while since I last posted anything here, but I was very sick and barely able to use the computer, let alone steadily hold a brush. Now I'm back and as You can clearly see, many things changed on the blog during my absence. I really hope you like the new style! If there is anything you would have me change - please, leave a comment! =)

Dość długa "chwila" minęła, odkąd ostatni raz coś napisałem na blogu, ale niestety byłem bardzo chory i ledwo zdolny do jakiejkolwiek pracy na komputerze, a co dopiero do normalnego działania pędzlem. Jestem już jednak z powrotem i jak już pewnie zauważyliście, na blogu zaszło wiele zmian pod moją nieobecność. Mam nadzieję, że nowa szata graficzna przypadnie Wam do gustu! Jeśli macie jakieś sugestie, dotyczące wyglądu strony, proszę o komentarz! =) 

Today I present you with the 5th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam piątą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).