09 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 9
Czarująca piękność..

09 February 2013

Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
Phoenicia is finally finished! The only thing remaining is to make her a proper base and that shouldn't be a problem. =) I promise to post some better pictures of her and probably a video, after I finish her base.

Malowanie Phoenicii zakończone! Pozostało tylko zrobić jej odpowiednią podstawkę, ale to nie jest problem. =) Obiecuję wrzucić lepsze zdjęcia i prawdopodobnie wideo, jak już skończę jej podstawkę. 

Today I present you with the 9th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam dziewiątą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

Click, in case you've missed the 1st, the 2nd, the 3rd, the 4th, the 5th, the 6th and the 7th part of the tutorial.

Kliknij, jeśli nie widziałeś pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej części poradnika.
 • It's time to do some finishing touches.
 • Czas na wykończenia.
 • I wasn't able to take pictures during this stage, but except painting gems and a magical vial, this is quite an easy one, so I will just point colors I used and an image showing how to paint gems and vials. Remember to leave some of the previous layers visible in deepest recesses or other invisible areas.
  Nie byłem w stanie robić zdjęć podczas tego etapu, ale poza malowaniem klejnotów i fiolki, malowanie jest dość proste, więc wskażę jedynie kolory, których użyłem i obrazek pokazujący, jak malować klejnoty i fiolkę. Pamiętaj, by zostawić odrobinę poprzednich warstw widoczną w zagłębieniach i innych mało widocznych miejscach.

  Paint all golden areas with a 1:1 mix of Mournfang Brown (Calthan Brown) and Gehenna's Gold (Shining Gold). Then highlight with Gehenna's Gold (Shining Gold).
  Pomaluj wszystkie złote miejsca mieszaniną 1:1 Mournfang Brown (Calthan Brown) i Gehenna's Gold (Shining Gold). Następnie rozjaśnij używając Gehenna's Gold (Shining Gold).

  Paint all silver areas with Ironbreaker (Chainmail). Then highlight with Runefang Steel (Mithril Silver).
  Pomaluj wszystkie srebrne miejsca Ironbreaker (Chainmail). Następnie rozjaśnij używając Runefang Steel (Mithril Silver).

  Paint all green areas (except those on her hands) with Loren Forest (Knarloc Green). The highlight with a 1:1 mix of Loren Forest (Knarloc Green) and Warboss Green (Goblin Green). Then highlight with Warboss Green (Goblin Green). You can highlight even more, by adding a bit of white to Warboss Green (Goblin Green).
  Pomaluj wszystkie zielone miejsca (poza runami na rękach) Loren Forest (Knarloc Green). Następnie rozjaśnij mieszaniną 1:1 Loren Forest (Knarloc Green) i Warboss Green (Goblin Green). Następnie rozjaśnij używając Warboss Green (Goblin Green). Możesz rozjaśnić jeszcze bardziej, dodając odrobinę białego do Warboss Green (Goblin Green).

  Paint the gem as seen on the image below (the top part). The colors used (listed from the darkest): Loren Forest (Knarloc Green), 1:1 mix of Loren Forest (Knarloc Green) and Warboss Green (Goblin Green), Warboss Green (Goblin Green), 1:1 mix of Warboss Green (Goblin Green) and White Scar (Skull White), White Scar (Skull White) for a dot.
  Pomaluj klejnot, jak na obrazku poniżej (górna część). Użyte kolory to (od najciemniejszych): Loren Forest (Knarloc Green), mieszanina 1:1 Loren Forest (Knarloc Green) i Warboss Green (Goblin Green), Warboss Green (Goblin Green), mieszanina 1:1 Warboss Green (Goblin Green) i White Scar (Skull White), White Scar (Skull White).

  Paint the vial as seen on the image below (the bottom part). The colors used (listed from the darkest): Abaddon Black (Chaos Black), Kantor Blue (Regal Blue), 1:1 mix of Kantor Blue (Regal Blue) and Caledor Sky (Enchanted Blue), Caledor Sky (Enchanted Blue), 1:1 mix of Caledor Sky (Enchanted Blue), 2:1 mix of White Scar (Skull White) and Caledor Sky (Enchanted Blue), White Scar (Skull White). The extra "fiery" effect was achieved by applying a thin coat of Bloodletter glaze.
  Pomaluj fiolkę, jak na obrazku poniżej (dolna część). Użyte kolory to (od najciemniejszych): Abaddon Black (Chaos Black), Kantor Blue (Regal Blue), mieszanina 1:1 Kantor Blue (Regal Blue) i Caledor Sky (Enchanted Blue), Caledor Sky (Enchanted Blue), mieszanina 1:1 Caledor Sky (Enchanted Blue), mieszanina 2:1 White Scar (Skull White) i Caledor Sky (Enchanted Blue), White Scar (Skull White). Dodatkowy "ognisty" efekt uzyskałem nakładając cienką warstwę Bloodletter glaze.


  Painting Gems Tutorial
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Time to paint the "runes" on her hands. Paint all the runes with a thinned down Loren Forest (Knarloc Green). Leave some of the base color in the deepest recesses.
  Czas pomalować "runy" na Phoenicii rękach. Pomaluj wszystkie runy rozcieńczonym Loren Forest (Knarloc Green). Pozostaw odrobinę bazowego koloru widoczną w zagłębieniach.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the first runes highlight with a thinned down 1:1 mix of Warboss Green (Goblin Green) and Loren Forest (Knarloc Green). This time, the higlight is not going to be a standard one, because we want to paint glowing runes. From this stage on, every layer should be applied a little bit closer to the orbs she holds, leaving the furthest parts unpainted.
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie runów rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Warboss Green (Goblin Green) i Loren Forest (Knarloc Green). Tym razem, rozjaśnienie nie będzie zwyczajne, gdyż malujemy świecące runy. Od tego momentu, każda warstwa powinna być nakładana coraz bliżej Phoenicii dłoni, pozostawiając najdalsze elementy niepomalowane.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the second runes highlight with a thinned down Warboss Green (Goblin Green).
  Pomaluj drugie rozjaśnienie runów rozcieńczonym Warboss Green (Goblin Green).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the third runes highlight with a thinned down 2:1 mix of Warboss Green (Goblin Green) and White Scar (Skull White).
  Pomaluj trzecie rozjaśnienie runów rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Warboss Green (Goblin Green) i White Scar (Skull White).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the fourth runes highlight with a thinned down 1:1 mix of Warboss Green (Goblin Green) and White Scar (Skull White).
  Pomaluj czwarte rozjaśnienie runów rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Warboss Green (Goblin Green) i White Scar (Skull White).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the last runes highlight with a thinned down White Scar (Skull White).
  Pomaluj ostatnie rozjaśnienie runów rozcieńczonym White Scar (Skull White).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the orbs with a thinned down Troll Slayer Orange (Blazing Orange). Don't paint the runes yet. Then, apply a Bloodletter glaze to the orbs.
  Pomaluj kule rozcieńczonym Troll Slayer Orange (Blazing Orange). Nie maluj jeszcze runów. Następnie nałóż Bloodletter glaze.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • This stage is not a hard one, therefore I will just write how I painted the orbs. Paint the orbs with a very thinned down Troll Slayer Orange (Blazing Orange), leaving some of the previous layers visible. Then highlight them with a very thinned down 1:1 mix of Troll Slayer Orange (Blazing Orange) and Yriel Yellow (Golden Yellow). Then highlight them with a very thined down Yriel Yellow (Golden Yellow).
  Ten etap nie jest zbyt trudny, więc tylko opiszę, jak pomalować kule. Pomaluj kule bardzo rozcieńczonym Troll Slayer Orange (Blazing Orange), pozostawiając odrobinę poprzednich warstw widoczną. Następnie rozjaśnij bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Troll Slayer Orange (Blazing Orange) i Yriel Yellow (Golden Yellow). Następnie rozjaśnij bardzo rozcieńczonym Yriel Yellow (Golden Yellow).
  Paint the runes with a very thinned down Xereus Purple (Liche Purple). Then highlight them with a mix of Xereus Purple (Liche Purple) and a little bit of White Scar (Skull White). Then highlight them even more, by adding more White Scar (Skull White) to the mix.
  Pomaluj runy bardzo rozcieńczonym Xereus Purple (Liche Purple). Następnie rozjaśnij bardzo rozcieńczoną mieszaniną Xereus Purple (Liche Purple) i odrobiną White Scar (Skull White). Następnie rozjaśnij bardziej, dodając więcej White Scar (Skull White) do mieszaniny.
  I haven't taken pictures of this part, but I guess the effects will be visible when I post her finished pictures - apply gloss varnish on the orbs, gems and on the vial.
  Nie zrobiłem zdjęć tego elementu, ale myślę, że będzie widoczny, jak już wrzucę zdjęcia skończonej Phoenicii - nałóż błyszczący lakier (gloss varnish) na kule, klejnot i fiolkę.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 In the following days, I want to give Phoenicia a proper base and share the results with you. Cheers!

W następnych dniach, zrobię Phoenicii odpowiednią podstawkę i podzielę się z Wami wynikami. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment