02 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 5
Czarująca piękność..

02 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
It's been a long little while since I last posted anything here, but I was very sick and barely able to use the computer, let alone steadily hold a brush. Now I'm back and as You can clearly see, many things changed on the blog during my absence. I really hope you like the new style! If there is anything you would have me change - please, leave a comment! =)

Dość długa "chwila" minęła, odkąd ostatni raz coś napisałem na blogu, ale niestety byłem bardzo chory i ledwo zdolny do jakiejkolwiek pracy na komputerze, a co dopiero do normalnego działania pędzlem. Jestem już jednak z powrotem i jak już pewnie zauważyliście, na blogu zaszło wiele zmian pod moją nieobecność. Mam nadzieję, że nowa szata graficzna przypadnie Wam do gustu! Jeśli macie jakieś sugestie, dotyczące wyglądu strony, proszę o komentarz! =) 

Today I present you with the 5th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam piątą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

Click, in case you've missed the 1st, the 2nd and the 3rd part of the tutorial.

Kliknij, jeśli nie widziałeś pierwszej, drugiej lub trzeciej części poradnika.
 • It's time to paint Phoenicia's corset, leggings and boots.
 • Czas pomalować Phoenicii gorset, leginsy i buty.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the main clothing color with a very thinned down 2:1 mix of  Naggaroth Night and Macragge Blue (Mordian Blue). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses (like in clothing folds, very close to her dress and in other not visible areas). In order to achieve a nice colour transition, apply a very thin layer of paint and than another on top, but leaving a little bit of previous layer visible.
 • Pomaluj podstawowy kolor ubrania bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Naggaroth Night i Macragge Blue (Mordian Blue). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach (w zagięciach ubrania, bardzo blisko jej sukni i w innych niewidocznych miejscach). By osiągnąć ładne przejście kolorów, nakładaj bardzo cienką warstwę farby, a następnie kolejną, ale zostawiając odrobinę poprzedniej warstwy widoczną.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the first highlight with a very thinned down 1:1 mix of Naggaroth Night and Macragge Blue (Mordian Blue). Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas. There is not much "progress" visible on some images, but trust me, in reality it makes a real difference. =)
 • Pomaluj pierwsze rozjaśnienie bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Naggaroth Night i Macragge Blue (Mordian Blue). Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych częściach ubrania. Nie widać za dużych zmian na zdjęciach, ale zaufajcie mi, w rzeczywistości różnica jest widoczna. =)
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the second highlight with a very thinned down 1:3 or even 4 mix of Naggaroth Night and Macragge Blue (Mordian Blue). Focus mainly on the exxagerated and upper areas as usual. If you paint really thin layers, you will easily achieve a nice color transition.
 • Pomaluj drugie rozjaśnienie bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:3 lub nawet 4 Naggaroth Night i Macragge Blue (Mordian Blue). Jak zwykle, skup się na wyróżnionych i górnych częściach ubrania. Jeśli będziesz nakładał bardzo cienką warstwę farby, łatwo osiągniesz niezłe przejście kolorów.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the third highlight (this time a proper one) with a very thinned down Macragge Blue (Mordian Blue). Focus mainly on the exxagerated and upper areas where the light hits, but do highlight some bottom areas too, because your miniature is definitely going to be viewed from every side.
 • Pomaluj trzecie rozjaśnienie (tym razem właściwe) bardzo rozcieńczonym Macragge Blue (Mordian Blue). Skup się na wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło, ale rozjaśnij również niektóre dolne partie, bo z całą pewnością figurka będzie oglądana z każdej strony.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the fourth highlight (if you don't want to make so many layers, just skip every second paragraph) with a very thinned down Macragge Blue (Mordian Blue), mixed with a little drop of Caledor Sky (Enchanted Blue). Focus mainly on the very exxagerated and upper areas where the light hits.
 • Pomaluj czwarte rozjaśnienie (jeśli nie potrzebujesz malować tylu warstw, po prostu omijaj co drugi podpunkt) bardzo rozcieńczonym Macragge Blue (Mordian Blue), zmieszanym z odrobiną Caledor Sky (Enchanted Blue). Skup się na wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the fifth highlight (the last blending one) with a very thinned down Macragge Blue (Mordian Blue), mixed with 2 little drops of Caledor Sky (Enchanted Blue). Focus mainly on the very exxagerated and upper areas where the light hits. The color transition should be really nice, but Phoenicia still needs some more dramatic highlight.
 • Pomaluj piąte rozjaśnienie (ostatnie do efektu przejścia kolorów) bardzo rozcieńczonym Macragge Blue (Mordian Blue), zmieszanym z większą niż poprzednio ilością Caledor Sky (Enchanted Blue). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło. Przejście kolorów powinno być już całkiem niezłe, ale Phoenicia potrzebuje jeszcze trochę dramatycznego rozjaśnienia.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the sixth highlight (the first dramatic one) with a very thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue). Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. From this stage on, every layer should be applied more sparingly and if possible, kept to a line highlight.
 • Pomaluj szóste rozjaśnienie (pierwsze rozjaśnienie dramatyczne) bardzo rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło. Od tego etapu, każda warstwa powinna być nakładana delikatniej, oszczędniej i coraz bardziej, jako rozjaśnienie liniowe.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the seventh highlight (the second dramatic one) with a very thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue) mixed with a little drop of White Scar (Skull White). Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. The paint should be applied very sparingly and always as a line highlight.
 • Pomaluj siódme rozjaśnienie (drugie rozjaśnienie dramatyczne) bardzo rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszanym z odrobiną White Scar (Skull White). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło. Farba powinna być nakładana bardzo delikatnie, bardzo oszczędnie i zawsze, jako rozjaśnienie liniowe.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the eighth highlight (the very last one) with a very thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue) mixed with 2 little drops of White Scar (Skull White). Use it only on the very upper areas where the light is very visible. The paint should be applied only in a few places and always as a line or even a dot highlight.
 • Pomaluj ósme rozjaśnienie (ostatnie) bardzo rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszanym z większą niż poprzednio ilością White Scar (Skull White). Używaj farby tylko do najwyżej położonych części ciała, gdzie światło pada najmocniej. Farba powinna być nakładana tylko w kilku miejscach i zawsze, jako rozjaśnienie liniowe lub nawet punktowe.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Now, apply a little thinned down Guilliman Blue glaze, to blend all the colors together and remove overdramatized highlight. While the glaze is still wet, paint Phoenicia's boots with Kantor Blue (Regal Blue).
 • Następnie, nałóż delikatnie rozcieńczonego Guilliman Blue glaze, by osiągnąć lepsze przejście między kolorami i usunąć przesadzone rozjaśnienie dramatyczne. Póki glaze jest wciąż mokry, pomaluj buty Phoenicii Kantor Blue (Regal Blue).
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • I had little time left to finish painting and too late realised that I was painting layer after layer of paint on Phoenicia's boots and didn't even thought of taking pictures of the progress, so I will just point the colors I used: after Kantor Blue (Regal Blue) I applied Macragge Blue (Mordian Blue), than Caledor Sky (Enchanted Blue), than Caledor Sky (Enchanted Blue) mixed with a little White Scar (Skull White), than again Caledor Sky (Enchanted Blue) mixed with even more White Scar (Skull White).
 • Zostało mi mało czasu na malowanie i za późno zorientowałem się, że bezwiednie nakładałem jedną warstwę za drugą na Phoenicii buty i nawet nie pomyślałem o robieniu zdjęć, więc wskażę tylko kolory, których użyłem: po Kantor Blue (Regal Blue) nałożyłem Macragge Blue (Mordian Blue), później Caledor Sky (Enchanted Blue), następnie Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszany z odrobiną White Scar (Skull White), później Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszany z większą niż poprzednio ilością White Scar (Skull White).
In the following days, I want to finish painting Phoenicia and each day I'm going to show you some WiP pictures of her and expand her painting tutorial. Cheers!

W następnych dniach chcę pomalować Phoenicię i każdego dnia, jeśli dam radę, pokazywać Wam zdjęcia WiP i rozszerzać jej poradnik malowania. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment