17 January 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 4
Czarująca piękność..

17 January 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
The hardest part of painting Phoenicia is done! Painting skin, especially woman skin, is in my opinion very challenging and painting face with eyes and lips is even harder. I can't say if this paintjob is good enough for me, because this is the very first detailed woman model I have ever painted! If you have any comments or tips about painting Phoenicia's skin or to improve my skills, I'm all ears =)

Najtrudniejsza część malowania Phoenicii zakończona! Malowanie skóry, a w szczególności kobiecej skóry, jest w moim mniemaniu bardzo wymagające, a malowanie oczu i ust tym bardziej. Trudno mi powiedzieć, czy jestem całkowicie zadowolony z efektów, gdyż jest to pierwsza bardzo szczegółowa kobieca figurka, którą pomalowałem! Jeśli macie jakieś komentarze lub porady dotyczące malowania Phoenicii lub poprawy mojej techniki, zamieniam się w słuch. =)

Anyway, here is the 3rd part of my step by step painting Guild of Harmony Phoenicia tutorial. Picture heavy this time =) (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Tak czy owak, oto 3 część mojego krok po kroku poradnika malowania Guild of Harmony Phoenicia. Tym razem dużo zdjęć =) (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

In case you missed the first and the second part, click for the 1st and the 2nd one.

Jeśli z jakiegoś powodu nie widziałeś pierwszej i drugiej części poradnika, kliknij dla pierwszej i dla drugiej.
 • Paint the main flesh colour with a very thinned down 2:1 mix of  Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) and Kislev Flesh (Elf Flesh). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses (like eyes, mouth, between Phoenicia's breast, under chin, in her armpits, on the elbow flexion, between fingers and in other not visible areas). In order to achieve a nice colour transition, apply a very thin layer of paint and than another on top, but leaving a little bit of previous layer visible.
 • Pomaluj podstawowy kolor skóry bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) i Kislev Flesh (Elf Flesh). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach (oczy, usta, pomiędzy piersiami, pod brodą, na zgięciu łokcia, między palcami i w innych niezbyt widocznych miejscach). By osiągnąć ładne przejście kolorów, nakładaj bardzo cienką warstwę farby, a następnie kolejną, ale zostawiając odrobinę poprzedniej warstwy widoczną.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the first highlight with a very thinned down 1:1 mix of Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) and Kislev Flesh (Elf Flesh). Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas. This is a delicate woman skin, so I would not advice doing a so called "dramatic highlight". Leave it for your muscular warriors =)
 • Pomaluj pierwsze rozjaśnienie bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Ratskin Flesh Dwarf Flesh) i Kislev Flesh (Elf Flesh). Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych częściach ciała. Pamiętaj, że malujesz delikatną kobiecą skórę, więc należy unikać tzw. "dramatycznego rozjaśniania". Pozostaw je dla swych muskularnych wojowników. =)
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the second highlight with a very thinned down 2:1 mix of Kislev Flesh (Elf Flesh) and Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Focus mainly on the exxagerated and upper areas.
 • Pomaluj drugie rozjaśnienie bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Kislev Flesh (Elf Flesh) i Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Skup się na wyróżnionych i górnych częściach ciała.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the third highlight (this time a proper one) with a very thinned down Kislev Flesh (Elf Flesh). Focus mainly on the exxagerated and upper areas where the light hits. From this stage on, every layer should be applied more sparingly and if possible, kept to a line highlight.
 • Pomaluj trzecie rozjaśnienie (tym razem właściwe) bardzo rozcieńczonym Kislev Flesh (Elf Flesh). Skup się na wyróżnionych i górnych częściach ciała, gdzie pada światło. Od tego etapu, każda warstwa powinna być nakładana delikatniej, oszczędniej i coraz bardziej, jako rozjaśnienie liniowe.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the fourth highlight (you can end here if you wish and go to painting eyes and lips stages) with a very thinned down 1:1 mix of Kislev Flesh (Elf Flesh) and White Scar (Skull White). Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. The paint should be applied very sparingly and always as a line highlight.
 • Pomaluj czwarte rozjaśnienie (możesz zakończyć rozjaśnianie na tym etapie [jeśli chcesz] i przejść do malowania oczu i ust) bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Kislev Flesh (Elf Flesh) i White Scar (Skull White). Skup się jedynie na bardzo wyróżnionych i górnych częściach ciała, gdzie pada światło. Farba powinna być nakładana bardzo delikatnie, bardzo oszczędnie i zawsze, jako rozjaśnienie liniowe.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the fifth, edge highlight with a very thinned down White Scar (Skull White). Use it only on the very upper areas where the light is very visible. The paint should be applied only in a few places and always as a line or even a dot highlight.
 • Pomaluj piąte krawędziowe rozjaśnienie bardzo rozcieńczonym White Scar (Skull White). Używaj farby tylko do najwyżej położonych części ciała, gdzie światło pada najmocniej. Farba powinna być nakładana tylko w kilku miejscach i zawsze, jako rozjaśnienie liniowe lub nawet punktowe.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Time to paint Phoenicia's eyes and lips (I didn't want to give her makeup, but I consider adding it in the future). First, paint her eyes black with Abaddon Black (Chaos Black). For her lips I used Kislev Flesh (Elf Flesh) and Wild Rider Red (Blood Red) and mixed them, until the colour was soft enough. As you can see, I pronounced her upper lip too much, but it will be fixed in the following stages.
 • Czas pomalować Phoenicii oczy i usta (nie chciałem robić makijażu, ale zastanawiam się nad dodaniem go w przyszłości). Najpierw pomaluj oczy Abaddon Black (Chaos Black). Do ust użyłem Kislev Flesh (Elf Flesh) i Wild Rider Red (Blood Red) zmieszanych, aż osiągnąłem wystarczająco delikatny kolor. Jak możecie zauważyć, zbytnio wyróżniłem jej górną wargę, ale poprawię to w następnych etapach.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • This is the second hardest part, because you will require a really tiny brush. Paint the eyes with White Scar (Skull White), leaving some of the black outline visible. Highlight a little of the upper lip and most of the lower one with a previous mix of Kislev Flesh (Elf Flesh) and Wild Rider Red (Blood Red), but add a little more Kislev Flesh (Elf Flesh).
  To drugi najtrudniejszy w kolejności etap ponieważ będzie potrzebny precyzyjny pędzelek. Pomaluj oczy White Scar (Skull White), pozostawiając odrobinę czarnej obwódki dookoła. Rozjaśnij nieco górną wargę i większość dolnej poprzednią mieszaniną Kislev Flesh (Elf Flesh) i Wild Rider Red (Blood Red), ale tym razem dodaj więcej Kislev Flesh (Elf Flesh).
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • This is absolutely the hardest part and the reason most people don't paint eyes. Paint the pupils with Abaddon Black (Chaos Black) or whatever very dark colour you want (I used Midnight Blue). The pupils can be big (like in this case - first, I painted the oval ones, but on this miniature, her eyes and face looked ekhmm.. crazy =), so I had to make them bigger), but you need to leave some white visible. Make a final lips highlight, but only on the lower lip, using a previous mix of Kislev Flesh (Elf Flesh) and Wild Rider Red (Blood Red), but add even more Kislev Flesh (Elf Flesh). As you can see, I fixed her upper lip to not look like an artificial one =). You can highlight Phoenicia's eyes even more with a lighter colour, but it is not necessary and I bypassed it =).
 • Czas na absolutnie najtrudniejszy etap i powód, dla którego większość ludzi nie maluje swym figurkom oczu. Pomaluj źrenice Abaddon Black (Chaos Black) lub innym ciemnym kolorem (ja użyłem Midnight Blue). Źrenice mogą być duże (tak, jak na mojej figurce - najpierw namalowałem je owalne, ale na Phoenicii dało to jej twarzy odcień.. ekhmm.. szaleństwa =), więc musiałem zrobić je większe), ale musisz zostawić odrobinę białego widoczną. Zrób końcowe rozjaśnienie ust, ale tym razem tylko dolnej wargi, używając poprzedniej mieszaniny Kislev Flesh (Elf Flesh) i Wild Rider Red (Blood Red), ale dodaj jeszcze więcej Kislev Flesh (Elf Flesh). Jak widać, naprawiłem jej górną wargę, by nie wyglądała na sztuczną. =) Można jeszcze rozjaśnić oczy figurki, jaśniejszym kolorem, ale nie jest to potrzebne i ja ominąłem ten etap.
In the following days, I want to finish painting Phoenicia and each day I'm going to show you some WiP pictures of her and expand her painting tutorial. Cheers!

W następnych dniach chcę pomalować Phoenicię i każdego dnia, jeśli dam radę, pokazywać Wam zdjęcia WiP i rozszerzać jej poradnik malowania. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment