17 January 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 4
Czarująca piękność..

17 January 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
The hardest part of painting Phoenicia is done! Painting skin, especially woman skin, is in my opinion very challenging and painting face with eyes and lips is even harder. I can't say if this paintjob is good enough for me, because this is the very first detailed woman model I have ever painted! If you have any comments or tips about painting Phoenicia's skin or to improve my skills, I'm all ears =)

Najtrudniejsza część malowania Phoenicii zakończona! Malowanie skóry, a w szczególności kobiecej skóry, jest w moim mniemaniu bardzo wymagające, a malowanie oczu i ust tym bardziej. Trudno mi powiedzieć, czy jestem całkowicie zadowolony z efektów, gdyż jest to pierwsza bardzo szczegółowa kobieca figurka, którą pomalowałem! Jeśli macie jakieś komentarze lub porady dotyczące malowania Phoenicii lub poprawy mojej techniki, zamieniam się w słuch. =)

Anyway, here is the 3rd part of my step by step painting Guild of Harmony Phoenicia tutorial. Picture heavy this time =) (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Tak czy owak, oto 3 część mojego krok po kroku poradnika malowania Guild of Harmony Phoenicia. Tym razem dużo zdjęć =) (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

16 January 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 3
Czarująca piękność..

16 January 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 3 Guild of Harmony Phoenicia WiP 3
This was a very tiring day, so I've only managed to aplly some washes to Phoenicia and I think that they have done their magic well =) I have also expanded my step by step painting Guild of Harmony Phoenicia tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).
 
To był bardzo męczący dzień, więc zdołałem jedynie nałożyć kilka washy na Phoenicię i myślę, że ich magia zadziałała. =) Rozszerzyłem również swój krok po kroku poradnik malowania Guild of Harmony Phoenicia. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

15 January 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 2
Czarująca piękność..

15 January 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 2 Guild of Harmony Phoenicia WiP 2
After a lot of thinking, I have finally picked a colour scheme for painting Guild of Harmony Phoenicia and painted all the base colours. I have also prepared a step by step painting tutorial that I'm going to expand in later posts. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Po długim namyśle, wreszcie podjąłem decyzję, co do kolorystyki przy malowaniu Guild of Harmony Phoenicia i pomalowałem wszystkie bazowe kolory. Przygotowałem również poradnik krok po kroku, który będę rozszerzał w następnych postach. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

14 January 2013

Review: Enchanting beauty.. WiP 1
Czarująca piękność..

14 January 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 1 Guild of Harmony Phoenicia WiP 1
I have promised you a little break from painting standard rank and file models, so today I present you the first part of my new project. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Obiecałem Wam krótką przerwę od malowania zwykłych modeli, stąd dzisiaj przedstawiam Wam pierwszą część mojego nowego projektu. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).
 

12 January 2013

Exhibit: Forest ambushers..
Leśni napastnicy..

12 January 2013
Wood Elves Glade Guard unit part.1
The first 4 Warhammer Wood Elves (edit: Wanderers) Glade Guard are finished and as you can see they are more colorfully painted than the Glade Guard test model. Click here for a comparison.

Czterech pierwszych Strażników Polany Leśnych Elfów (edycja: Wanderers) jest gotowych i jak możecie zauważyć, są bardziej kolorowo i żywiej pomalowani niż testowy model Strażników Polany. Kliknij tutaj by porównać. 

I'm not too pleased with those pictures, because in reality they look much better. Maybe you have some good tips, to improve my photos?

Nie jestem zadowolony z tych zdjęć, ponieważ w rzeczywistości figurki wyglądają dużo lepiej! Może macie jakieś dobre porady, by polepszyć jakość moich zdjęć? 

Anyway, I hope you like them and don't mind me spending so much time painting standard rank and file models like Glade Guard =)
 
Tak czy owak, mam nadzieję, że Wam się podobają i że nie macie mi za złe poświęcania tak dużej ilości czasu na malowanie zwykłych modeli, takich jak Strażnicy Polany. =)
 

08 January 2013

Exhibit & Tutorial: The Wild Hunt begins..
Czas na Dzikie Łowy..

08 January 2013
Wood Elves Wild Rider conversion test model
Today is a Wild Hunt day and I'm happy to show you my Wood Elves (edit: Wanderers) Wild Riders conversion test model (also with a video). I've decided to take a break from painting Glade Guard and to make a Wild Riders conversion.  

Dzisiaj jest dzień Dzikiego Gonu i jest mi miło pokazać Wam model testowy konwersji Dzikiego Gonu do Leśnych Elfów (edycja: Wanderers) (także z wideo). Zdecydowałem się odpocząć od malowania Strażników Polany robiąc konwersję Dzikiego Gonu. 

Here is a quick conversion tutorial: I've picked a Glade Riders sprue, together with some leftover Dryads bits, an ornate Glade Guard cloak, a hooded head and an armless torso. I've resculpted the torso (I've used a woman torso, but as far as I know Wild Riders are men, therefore I had to remove some protruding parts.. please, do forgive me for doing that =)). Attaching the arms was easy (remember that Wild Riders have spears, so use a Dryads arm looking like a spear), but the cloak was much harder to do.  

Oto krótki poradnik konwersji: wziąłem wypraskę Jeźdźców Polany, razem z pozostałościami oddziału Driad, ozdobny płaszcz Strażników Polany, zakapturzoną głowę i bezręki korpus. Wymodelowałem tors (użyłem kobiecego torsu, ale ponieważ jak mi wiadomo Dziki Gon składa się tylko z mężczyzn, musiałem usunąć niektóre wystające elementy.. proszę, wybaczcie =)). Doczepienie rąk było łatwe (pamiętajcie, że Dziki Gon ma włócznie, więc trzeba użyć rąk Driad, które je przypominają), ale płaszcz był już dużo trudniejszy do przyczepienia.
 

04 January 2013

Review: The truth of heresy..
Prawda o herezji..

04 January 2013
Warhammer 40k Warmaster Horus One of my christmas gifts haunts me.. Ekhm.. no, I'm not saying I hear strange voices at night =D Well, not too often thankfully.. Ekhm.. I just wanted to say, that I've finished reading a very unique book.. three times over actually.. and I suppose the seeds of heresy are sown!

Jeden z moich gwiazdkowych prezentów mnie prześladuje.. Ekhm.. Nie, nie mówię, że słyszę dziwne głosy w nocy! =D Cóż, nie za często na szczęście.. Ekhm.. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie skończyłem czytać bardzo wyjątkową książkę.. Tak naprawdę to trzy razy z rzędu.. I wydaję mi się, że nasiona herezji zostały zasiane! 

Yes, this book is of course the Horus Rising by Dan Abnett and no, it's not going to be another detailed web review of the first Horus Heresy novel. =) I admit, that I have never paid too much attention to Black Library novels, but since this book was a gift, I gave it a try. I must say that I'm not too familiar with Warhammer 40k fluff, except what is written in all those codexes (for some that may be enough, but from what I know, it's just a tiny bit of knowledge about this universe). This in my opinion makes me quite "green", as far as Warhammer 40k is concerned, but is absolutely a great excuse to learn more!

Tak, ta książka to oczywiście Wywyższenie Horusa Dana Abnett'a i nie, to nie będzie kolejna dokładna sieciowa recenzja pierwszej noweli z cyklu Herezji Horusa. =) Przyznaję, że nigdy specjalnie nie interesowałem się nowelami Black Library, ale ponieważ ta książka to prezent, pomyślałem, że spróbuję. Muszę powiedzieć, że nie jestem zbyt zaznajomiony z fluff'em Warhammera 40k, poza tym, co jest napisane w tych wszystkich kodeksach armijnych (dla niektórych to wiedza wystarczająca, ale z tego, co mi wiadomo, to tylko drobna cześć informacji o tym świecie). W mojej opinii czyni mnie to dość "zielonym" w sprawie Warhammera 40k, ale jest to też świetna wymówka, by się czegoś nauczyć! 

In my ignorance, I thought Horus to be some utterly evil primarch, who conspired against the Emperor and Space Marines to be nothing more than genetically engineered superhuman made for war. Those things are almost true, but as we say in Poland "almost, makes a difference". =) 

W mojej ignorancji, myślałem, że Horus to taki całkowicie oddany złu Primarch, który konspirował przeciwko Imperatorowi i że Kosmiczni Marines nie są niczym więcej niż genetycznie zaprogramowanymi super ludźmi stworzonymi do walki. Te rzeczy są prawie prawdziwe, ale przecież prawie robi różnicę. =)
 

02 January 2013

Tutorial: Happy New Year with 2 tutorials!
Szczęśliwego Nowego Roku z 2 poradnikami!

02 January 2013
Happy New Year everyone!
 
Szczęśliwego Nowego Roku! 

For me, last year was full of great surprises and I wish all of you the same this New Year! 

Poprzedni rok był dla mnie pełen niespodzianek i tego też Wam wszystkim życzę w nowym 2013 roku! 

Today, I'm glad to present you my first 2 Youtube video tutorials and I hope you like them! The wet palette is really a helpful thing and I think that those tutorials will allow you to get on a whole new level with your painting =)

Dzisiaj, jestem szczęśliwy mogąc Wam zaprezentować moje pierwsze 2 wideo poradniki na Youtube i mam nadzieję, że Wam się spodobają! Mokra paleta to na prawdę pomocna rzecz i myślę, że te poradniki pozwolą Wam osiągnąć wyższy poziom malowania. =)