15 December 2012

Exhibit & Scenery: Fairy Forest..
Baśniowy las..

15 December 2012
Wood Elves forest
Today I present you my homemade Wood Elves (edit: Sylvaneth and Wanderers) Forest I finished yesterday, a video and a detailed scenery and painting tutorial for all Wood Elves generals, who won't leave their homes without the free forest the army book allows!

Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam mój własnoręcznie zrobiony Las do Leśnych Elfów (edycja: Sylvaneth i Wanderers), który ukończyłem wczoraj, wideo i dokładny poradnik, jak go zrobić i pomalować, dla wszystkich generałów Leśnych Elfów, którzy nie wychodzą z domu bez swego darmowego, dopuszczonego przez kodeks lasu!

Yeah, I know that there is only one tree, but hey! Who told you, that to represent a wood you need many trees? =) I admit, my goal was to make a 6" in diameter base with 3 trees on it, just like in Citadel Wood, but I used too much wire on the first tree and decided to make it a huge loner! It was easy, it was cheap and most importantly, it looks different. Now, my Dryads have a new place to stand on =)

Tak, wiem, że to tylko jedno drzewo, ale hej! Kto Wam powiedział, że do ukazania lasu na polu bitwy potrzeba wielu drzew? =) Przyznaję, że moim celem było zrobienie 6 calowej podstawki z 3 drzewami tak, jak w lesie sprzedawanym przez Games Workshop, ale użyłem za dużo drutu na pierwsze drzewo i zdecydowałem się zrobić z niego wielkiego samotnika! Praca była łatwa, tania, a co najważniejsze, drzewo wygląda inaczej niż inne. Teraz, moje Driady będą miały gdzie stać =)
 
Wood Elves forest The only thing that one could not be happy with is the base. For gaming purposes it should be flat, so miniatures would fit on it better, but in my opinion it looks more natural the way it is.

Jedyną rzeczą, z której można nie być zadowolonym jest podstawka. Do samego grania podstawka powinna być płaska, by figurki lepiej na niej stały, ale w mojej opinii wyszła bardziej naturalne.

Unfortunately I had some problems with my camera, so please forgive me for not showing few step by step pictures of my forest and not as good quality of those I show on the blog. I promise to fix this before my next post.

Niestety miałem trochę problemów z aparatem, więc proszę wybaczcie mi nie pokazanie kilku fotografii lasu w trakcie tworzenia i słabą jakość prezentowanych tu na blogu. Obiecuję to naprawić do następnego posta.
 
Wood Elves forest Wood Elves forest
Wood Elves forest with Dryads Wood Elves forest with Dryads
Wood Elves forest with Dryads Wood Elves forest with Dryads

Here is how I made my Wood Elves forest scenery and painting tutorial:

Oto, jak zrobiłem las do Leśnych Elfów - poradnik malowania i scenerii:

Preparing the base:
Przygotowanie podstawki:
 • For a base I cut a 6" in diameter piece of styrofoam and modelled it with a knife, until I was happy with the overall look. If you want a more gaming friendly terrain, I suggest making it flat and slimmer with not so regular edges
 • Do zrobienia podstawki, wyciąłem 6 calowy kawałek styropianu i wymodelowałem go nożem, nadając mu widoczny na zdjęciach kształt. Jeśli chcesz zrobic scenerię bardziej nadającą się na pole bitwy, sugeruję zrobienie płaskiej i niższej podstawki, z mniej regularnymi bokami.
 • Use a sandpaper to make the base smoother
 • Użyj papieru ściernego na styropianie, by podstawka była gładka.
Preparing the tree/trees:
Przygotowanie drzewa/drzew:
 • Depending on how many trees you want in your forest, for each one, cut 3-4 copper wire pieces (generally, other wires will do, but may be to hard to twist or to easy tu break) about 1-1.5mm thick and 10-25cm long (the longer the wire, the taller the tree).
 • Zależnie od tego ile drzew chcesz mieć w swoim lesie, dla każdego z nich utnij 3-4 kawałki miedzianego drutu (inne rodzaje drutu też się nadadzą, ale mogą być ciężkie do zginania lub zbyt łatwo łamliwe) 1-1.5mm grubości i 10-25cm długości (im dłuższy drut, tym wyższe drzewo).
 • Take those 3-4 wires in your hand and twist them together in the middle (this will form the trunk), leaving at least 2-3cm untwisted at the bottom (your tree roots) and at least 1/3 at the top (bigger branches - the more wire you leave untwisted at the top, the more spread the tree will be).
 • Weź te 3-4 druty do dłoni i zagnij je razem na środku(to pozwoli uformować pień drzewa), pozostawiając przynajmniej 2-3cm niezagięte na dole (korzenie) i przynajmniej 1/3 na górze (większe gałęzie/konary - im więcej drutu zostawisz niezagiętego na górze, tym bardziej rozłożyste wyjdzie drzewo).
 • Spread the bottom wires apart and bend the top ones to get a desired tree look.
 • Rozłóż dolną cześć drutów osobno i zagnij górne, aż uzyskasz odpowiedni wygląd drzewa.
 • Now, cut few thinner copper wire pieces and twist them around the middle and top parts of your tree, adding bulk to the trunk and bigger branches. Try to make it look very natural, especially at the very top of the tree.
 • Następnie, utnij kilka cieńszych kawałków drutu i pozaginaj je wokół środkowej i górnej części drzewa, dodając mu grubości i powiększając konary. Postaraj się, by wyglądało to naturalnie, szczególnie na samym czubku drzewa.
 • Once you twisted and bend all of your trees and your hands are screaming "no more!", position them wherever you see fit on the base, by inserting the roots through the styrofoam base. Usually there is no need to glue them, but if you feel they are not stable enough, use PVA glue.
 • Jak już pozaginasz i powykręcasz wszystkie drzewa, a Twoje dłonie i palce krzyczą "DOŚĆ", ustaw je dowolnie na podstawce poprzez wciśnięcie drutów (korzeni) w styropian. Zazwyczaj nie potrzeba ich przyklejać, ale jeśli wydają Ci się mało stabilne, użyj kleju.
The bark and base texture:
Kora i tekstura podstawki:
 • Make a 1:3 mix of PVA glue to water, take a piece of paper towel (toilet paper will also do), soak it in the mix and cover the whole terrain with it, starting with the roots and the base. Lay those pieces so they stick to the base and completely cover the wire. You will have to repeat this step several times, until all the base and wire is covered, leaving only short pieces of wire visible at the ends of the branches (remember that branches are narrower at the ends and on the top). Use an old brush or an ice cream stick to shape the bark of the trees, while the paper is still wet.
 • Zrób mieszaninę 1:3 białego kleju PVA i wody, weź kawałek ręcznika papierowego (papier toaletowy też jest świetny), zamocz go w mieszaninie i pokryj nim całą scenerię, zaczynając od korzeni i podstawki. Kładź papier tak, by dobrze przylegał i całkowicie zakrywał druty. W niektórych miejscach będzie trzeba ten etap powtórzyć kilka razy, aż cała podstawka i druty zostaną pokryte, pozostawiając jedynie króciutkie kawałki drutu widoczne na końcach gałęzi (pamiętaj, że gałęzie są cieńsze na końcach i u góry drzewa). Użyj starego pędzla lub patyczka do lodów, by kształtować korę drzew, póki papier jest wciąż mokry.
 • Leave your forest to dry for several hours or just use a hairdryer on it from the distance.
 • Zostaw las do wyschnięcia na kilka godzin lub użyj na nim suszarki do włosów, ale z pewnej odległości.
 • Using an old brush, apply PVA glue in random places and sprinkle with sand (use as varied thickness as possible).
 • Używając starego pędzla, nałóż biały klej PVA w przypadkowych miejscach i posyp je piaskiem (najlepiej z ziarnami różnej wielkości).
 • If you want to add some rocks, break a piece of cork into rock-like shapes and using PVA glue apply them wherever you see fit.
 • Jeśli chcesz dodać jakieś kamienie, połam odrobinę korka na kawałki w kształcie kamieni/skał i przyklej je do podstawki w wybranych miejscach.
Painting the forest:
Malowanie lasu:
 • Spray your forest black.
 • Nałóż czarny podkład.
 • Paint the base with Rhinox Hide (Scorched Brown), then drybrush heavily with a 1:1 mix of Rhinox Hide (Scorched Brown) and Mournfang Brown (Calthan Brown), then evenly with Mournfang Brown (Calthan Brown), then gently with a 2:1 mix of Mournfang Brown (Calthan Brown) and Ushabti Bone (Bleached Bone), then randomly with a 1:1 mix.
 • Pomaluj podstawkę Rhinox Hide (Scorched Brown), następnie techniką suchego pędzla (drybrush) pomaluj mocno mieszaniną 1:1 Rhinox Hide (Scorched Brown) i Mournfang Brown (Calthan Brown), następnie delikatniej samym Mournfang Brown (Calthan Brown), następnie delikatnie mieszaniną 2:1 Mournfang Brown (Calthan Brown) i Ushabti Bone (Bleached Bone), następnie losowo mieszaniną 1:1.
 • Paint the rocks with Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey), then drybrush evenly with Dawnstone (Codex Grey), then gently with Administratum Grey (Fortress Grey), then randomly with 3:1 mix of Administratum Grey (Fortress Grey) and Runefang Steel (Mithril Silver).
 • Pomaluj kamienie Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey), następnie techniką suchego pędzla pomaluj je dość delikatnie Dawnstone (Codex Grey), następnie delikatnie Administratum Grey (Fortress Grey), następnie losowo mieszaniną 3:1 Administratum Grey (Fortress Grey) i Runefang Steel (Mithril Silver).
 • Drybrush the trees heavily with a 1:1 mix of Loren Forest (Knarloc Green) and Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey), then apply Agrax Earthshade (Devlan Mud), then drybrush evenly with a 1:1 mix of Loren Forest (Knarloc Green) and Dawnstone (Codex Grey), then gently with 1:1 mix of Loren Forest (Knarloc Green) and Administratum Grey (Fortress Grey), then randomly with Loren Forest (Knarloc Green).
 • Techniką suchego pędzla pomaluj drzewa mocno mieszaniną 1:1 Loren Forest (Knarloc Green) i Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey), następnie nałóż wash Agrax Earthshade (Devlan Mud), następnie techniką suchego pędzla pomaluj delikatniej mieszaniną 1:1 Loren Forest (Knarloc Green) i Dawnstone (Codex Grey), następnie delikatnie mieszaniną 1:1 Loren Forest (Knarloc Green) i Administratum Grey (Fortress Grey), następnie w losowych miejscach samym Loren Forest (Knarloc Green).
Colorful leaves:
Kolorowe liście:
 • For leaves, I use birch tree seeds.
 • Jako liści, używam nasion Brzozy.
 • Put some dilluted paint (for autumn, be prepared to do this step at list twice, because you will need at least red, orange and natural unpainted leaves) into a small closable plastic container.
 • Nalej odrobinę rozwodnionej farby (przy kolorach jesieni, bądź przygotowany do zrobienia tego kroku przynajmniej dwa razy, gdyż będziesz potrzebował przynajmniej czerwonych, pomarańczowych i naturalnych nie pomalowanych liści) do zamykanego plastikowego pojemnika.
 • Put as many leaves as you wish to paint inside and close the container.
 • Włóż do środka tyle liści ile chcesz pomalować i zamknij pojemnik.
 • Shake it hard for quite a bit (remember to keep the container closed!).
 • Potrząsaj pojemnikiem mocno i długo (upewnij się, że jest cały czas zamknięty!)
 • Repeat if you haven't put enough paint inside.
 • Powtórz powyższy punkt, jeśli dodałeś za mało farby.
 • Once you are happy with the result, using an old brush or an ice cream stick, remove the leaves from the container and onto a paper towel or something similar.
 • Gdy już będziesz zadowolony z rezultatów, używając starego pędzla lub patyczka do lodów, wyciągnij liście na gazetę lub jakiś papier.
 • Try to divide the leaves, while they are still wet.
 • Spróbuj delikatnie pooddzielać liście, póki są jeszcze mokre.
 • Let the leaves dry.
 • Pozwól liściom dobrze wyschnąć.
Making a foliage:
Robienie listowia:
 • You can use moss here if you wish or anything suitable, but for my tree I used some kind of a hair-like thing used to seal pipes. =)
 • Można użyć do tego celu mchu lub czegoś podobnego i pasującego, ale do mojego drzewa użyłem włosia do uszczelniania rur. =)
 • Cover the base and trunk of your tree (it's best to use aluminium foil), because it's going to be dirty! =)
 • Okryj czymś podstawkę i pień drzewa (najlepiej folią aluminiową), bo będzie bardzo brudno! =)
 • Divide hair into more or less individual strings.
 • Rozdziel włosie na mniej lub bardziej pojedyncze kawałki.
 • Take the hair in clamps and soak in the previously mentioned 1:3 mix of PVA glue and water.
 • Bierz włosie, odrobinę za każdym razem i zamocz w poprzednio wspomnianej mieszaninie 1:3 białego kleju PVA i wody.
 • Apply undilluted PVA glue on the branches, where you want your foliage to stick and put a soaked clump of hair on it.
 • Nałóż nierozwodniony biały klej PVA na gałęzie tam, gdzie chcesz, by było listowie i umieść w tym miejscu zamoczone włosie.
 • Repeat many times.
 • Powtórz wiele razy.
 • Sprinkle your new foliage with previously prepared leaves, while it's still wet.
 • Posyp swoje świeżo przygotowane listowie wcześniej przygotowanymi liśćmi, póki listowie jest wciąż mokre.
 • Let everything dry and spray it with varnish for even better protection.
 • Pozwól wszystkiemu całkiem wyschnąć, a dla lepszej ochrony psiknij listowie lakierem.
Finishing touches:
Wykończenie:
 • Apply a PVA glue in random spots on the base and sprinkle them with static grass and previously prepared leaves.
 • Nałóż biały klej PVA w losowych miejscach na podstawce i posyp je trawą statyczną i wcześniej przygotowanymi liśćmi.
 • Your forest is ready!
 • Twój las jest gotowy!
See my previous painting tutorials: here and here.
  Zobacz moje wcześniejsze poradniki: tutaj i tutaj.
In the following days, I am going to add a Glade Guard unit to my fantasy Wood Elves army and share the results with you. Cheers!

W następnych dniach będę chciał dodać oddział Strażników Polany do mojej armii Leśnych Elfów i podzielić się z wami wynikami. Do następnego!

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

2 comments:

 1. Nice, that is a great little forest that looks like it would fit the standard Glade Guard with Banner of Eternal Flame unit. Though I do suspect that you make it look much easier than it actually is for those of us without modelling skills.

  ReplyDelete
 2. Glade Guard unit would definitly fit in there =) You will see that almost every scenery piece here will be made exclusively for a single chosen unit, but for gaming purposes it must also be playable as one of the terrain pieces indicated in the Rulebook. I guess that this "forest" could also represent a hill, so Glade Guard would only benefit from it =)
  For me, the hardest part of making any terrain is preparation of materials (so you can proceed with your work, no matter what) and know-how (so you don't have to learn from your own mistakes, that can even ruin all your work).
  Cheers!

  ReplyDelete