08 December 2012

Exhibit & Tutorial: Capricious and cruel..
Kapryśne i okrutne..

08 December 2012
Wood Elves Branchwraith conversion
Just as I've promised, here is the first of my Dryads - a Branchwraith conversion with a video and a painting Dryads tutorial. For my army, I've chosen the autumn theme as it is more colorful and gives me more room as far as painting is concerned. I dislike the Wood Elves Branchwraith / Drycha model, so I've decided to make my own and I am quite happy with the results.  

Tak, jak obiecałem, przedstawiam moją pierwszą Driadę - konwersję Branchwraith (Konarozjawa? Konarowy Upiór? Może jakieś sugestie? =)), wraz z wideo i poradnikiem jak malować Driady. Do swej armii, wybrałem jesienny motyw, jako że jest bardziej kolorowy i daje większe pole do popisu, jeśli chodzi o malowanie. Nie podobała mi się Branchwraith / Drycha Leśnych Elfów, stąd postanowiłem zrobić własną i jestem całkiem zadowolony z efektów.

Using Dryads parts, I've added additional pair of arms, another branch on her back and a nice Sprite. Note that I have not used greenstuff or any other modelling putty. It was just enough to cut those branches and arms so they fit nicely together on this Branchwraith conversion.

Używając elementów Driad, przykleiłem dodatkową parę rąk, kolejną gałąź na jej plecach i fajnego Duszka. Zauważcie, że nie musiałem używać jakiejkolwiek masy modelarskiej. Wystarczyło odpowiednio przyciąć gałęzie, by ładnie pasowały na tej konwersji Branchwraith. 

Wood Elves Branchwraith conversion Wood Elves Branchwraith conversion
Wood Elves Branchwraith conversion Wood Elves Branchwraith conversion
Wood Elves Branchwraith conversion Wood Elves Branchwraith conversion

Painting Dryads tutorial (older color names in brackets):  

Poradnik malowania Driad (w nawiasach starsze nazwy farb):
 • Undercoat black.
 • Nałóż czarny podkład.
 • Paint the bark with Mournfang Brown (Calthan Brown), Paint the loincloth with Mephiston Red (Mechrite Red), the roots on her back with Loren Forest (Knarloc Green), the skeleton with Ushabti Bone (Bleached Bone).
 • Pomaluj korę Driady Mournfang Brown (Calthan Brown), przepaskę biodrową Mephiston Red (Mechrite Red), korzenie na jej plecach Loren Forest (Knarloc Green), szkielet Ushabti Bone (Bleached Bone).
 • Wash the whole model with Agrax Earthshade (Devlan Mud).
 • Pokryj całą figurkę Washem Agrax Earthshade (Devlan Mud).
 • Drybrush the bark heavily with 2:1 mix of Mournfang Brown (Calthan Brown) and Ushabti Bone (Bleached Bone), then evenly with 1:1 mix, then gently with Ushabti Bone (Bleached Bone).
 • Używając techniki suchego pędzla (drybrush) pomaluj mocno korę mieszaniną 2:1 Mournfang Brown (Calthan Brown) i Ushabti Bone (Bleached Bone), następnie delikatniej mieszaniną 1:1, następnie bardzo delikatnie samym Ushabti Bone (Bleached Bone).
 • Apply a thin layer of Mephiston Red (Mechrite Red) on the loincloth, leaving the recesses and some darkened color visible, then highlight with 1:1 mix of Mephiston Red (Mechrite Red) and Evil Sunz Scarlet (Blood Red), then with Evil Sunz Scarlet (Blood Red), then with Wild Rider Red, then on the edges and the most highlighted parts with a 2:1 mix of Wild Rider Red and Jokaero Orange (Macharius Solar Orange). 
 • Nałóż cienką warstwę Mephiston Red (Mechrite Red) na przepasce, pozostawiając zagłębienia i odrobinę ciemniejszego koloru widoczne, następnie rozświetl ją mieszaniną 1:1 Mephiston Red (Mechrite Red) i Evil Sunz Scarlet (Blood Red), następnie samym Evil Sunz Scarlet (Blood Red), następnie używając Wild Rider Red, na koniec same krawędzie i najbardziej oświetlone miejsca mieszaniną 2:1 Wild Rider Red i Jokaero Orange (Macharius Solar Orange).
 • If you don't have all these colors above, just use Mephiston Red (Mechrite Red) and simply add more and more Jokaero Orange (Macharius Solar Orange) to the mix.
 • Jeśli nie posiadasz wszystkich powyższych kolorów, po prostu użyj Mephiston Red (Mechrite Red) i za każdym razem dodawaj coraz więcej Jokaero Orange (Macharius Solar Orange) do mieszaniny.
 • Apply a thin layer of Ushabti Bone (Bleached Bone) on the skeleton, leaving the recesses and some darkened color visible, then highlight with 1:1 mix of Ushabti Bone (Bleached Bone) and White Scar (Skull White), then the edges and the most highlighted parts with White Scar (Skull White).
 • Nałóż cienką warstwę Ushabti Bone (Bleached Bone) na szkielet, pozostawiając zagłębienia i odrobinę ciemniejszego koloru widoczne, następnie rozświetl ją mieszaniną 1:1 Ushabti Bone (Bleached Bone) i White Scar (Skull White), na koniec same krawędzie i najbardziej oświetlone miejsca używając White Scar (Skull White).
 • Apply a thin layer of Loren Forest (Knarloc Green) on the roots, leaving the recesses and some darkened color visible, then highlight with 1:1 mix of Loren Forest (Knarloc Green) and Warboss Green (Goblin Green), then the edges and the most highlighted parts with Warboss Green (Goblin Green).
 • Nałóż cienką warstwę Loren Forest (Knarloc Green) na korzeniach, pozostawiając zagłębienia i odrobinę ciemniejszego koloru widoczne, następnie rozświetl ją mieszaniną 1:1 Loren Forest (Knarloc Green) i Warboss Green (Goblin Green), na koniec same krawędzie i najbardziej oświetlone miejsca używając Warboss Green (Goblin Green).
 • Paint the leaves with either Jokaero Orange (Macharius Solar Orange) or Averland Sunset (Iyanden Darksun) and highlight with Troll Slayer Orange (Blazing Orange) or Yriel Yellow (Golden Yellow).
 • Pomaluj liście używając Jokaero Orange (Macharius Solar Orange) lub Averland Sunset (Iyanden Darksun) i rozświetl je używając Troll Slayer Orange (Blazing Orange) lub Yriel Yellow (Golden Yellow).
 • Apply a very thinned down (1:4/5 paint to water) coat of Caledor Sky (Enchanted Blue) on the runes (it may require more than one layer), then highlight it with a 1:1 mix of Caledor Sky (Enchanted Blue) and White Scar (Skull White) in the recesses (a very thin brush will do).
 • Nałóż bardzo rozcieńczoną (1:4/5 farby do wody) warstwę Caledor Sky (Enchanted Blue) na runy (może to wymagać większej ilości warstw), następnie rozświetl mieszaniną 1:1 Caledor Sky (Enchanted Blue) i White Scar (Skull White) w zagłębieniach (będzie potrzebny bardzo cienki pędzel).
 • Paint the glowing eyes and tongue with Caledor Sky (Enchanted Blue), then the areas that the glowing light would hit with watered down Caledor Sky (Enchanted Blue), then highlight the middle parts of the glowing eyes and the most hihlighted parts of the tongue by adding more and more White Scar (Skull White) to the mix.
 • Pomaluj świecące oczy i język Caledor Sky (Enchanted Blue), następnie miejsca, gdzie światło będzie padać rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue), następnie rozświetl środkowe miejsca świecących oczu i najbardziej oświetlone miejsca na języku dodając coraz więcej White Scar (Skull White) do mieszaniny.
 • Paint the Sprite with Caledor Sky (Enchanted Blue) and highlight it by adding more and more White Scar (Skull White) to the mix, paint the eyes with Evil Sunz Scarlet (Blood Red).
 • Pomaluj Duszka Caledor Sky (Enchanted Blue) i rozświetl dodając coraz więcej White Scar (Skull White) do mieszaniny, pomaluj oczy Evil Sunz Scarlet (Blood Red).
 • The base was made using cork, very thin sand, glade grass, a bit of wire, and a few leaves.
 • Podstawka została zrobiona używając korka, bardzo drobnego piasku, leśnej trawy statycznej, kawałków drutu i kilku liści.
In the following days, I am going to finish the Dryads unit and share the results with you. Cheers!  

W następnych dniach, będę zajmował się oddziałem Driad i podzielę się z Wami wynikami. Do następnego!

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment