15 August 2015

Tutorial: Cherry Blossom Land #3
Poradnik: Kraj Kwitnącej Wiśni

15 August 2015
Cherry Blossom Land - tree diorama
It's time for the last part of making a Cherry Blossom Tree diorama tutorial. Click for the first and the second part.

Nadszedł czas na ostatnią część poradnika tworzenia dioramy z Drzewem Kwitnącej Wiśni. Kliknij do pierwszej i drugiej części.
Making and painting branches: 
Robienie i malowanie gałęzi:

Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Take some thin wires.
Weź kilka cienkich drutów.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Twist wires to make branches.
Skręć druty by zrobić gałęzie.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Paint branches with Fur Brown.
Pomaluj gałęzie Fur Brown.
Painting sand: 
Malowanie piasku:

Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Glue some sand to the base and paint it with Fur Brown.
Przyklej nieco piasku do podstawki i pomaluj go Fur Brown.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Drybrush the sand with Desert Yellow.
Metodą suchego pędzla pomaluj piasek Desert Yellow.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Wash the sand with Soft Tone or sth similar.
Użyj na piasku washa Soft Tone lub podobnego.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Drybrush the sand with a mix of Fur Brown and Skeleton Bone.
Metodą suchego pędzla pomaluj piasek mieszaniną Fur Brown i Skeleton Bone.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Drybrush the sand with Skeleton Bone.
Metodą suchego pędzla pomaluj piasek Skeleton Bone.
Painting the base of diorama and making plants: 
Malowanie podstawy dioramy i robienie roślinności:

Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Paint the base of diorama with Screamer Pink. Add some moss as plants.
Pomaluj podstawę dioramy Screamer Pink. Dodaj trochę mchu jako roślinności.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Add some more moss and sprinkle electrostatic grass.
Dodaj jeszcze więcej mchu i posyp elektrostatycznej trawy.
Making cherry blossoms: 
Robienie kwiatów wiśni:

Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Get some birch tree seed pods and break them to smaller pieces in a closable container.
Weź nieco strąków nasion brzozy i połam je na mniejsze części do zamykanego pojemnika.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Add some Screamer Pink and White to the container, shake well and then let those painted "blossoms" dry on a piece of paper.
Dodaj nieco Screamer Pink i Białego do pojemnika, dobrze wstrząśnij, a następnie pozwól tym pomalowanym "kwiatom" wyschnąć na kawałku papieru.
Adding cherry blossoms to the tree: 
Dodawanie kwiatów wiśni do drzewa:

Cherry Blossom Land - tutorial wip3 Put those painted "blossoms" back into the container.
Wsyp te pomalowane "kwiaty" z powrotem do pojemnika.
Cherry Blossom Land - tutorial wip3 This is the last but also the most time consuming part - put white PVA glue in each and every spot you want your "blossoms" to be and then sprinkle those spots with "blossoms" in the container. It is best to do each branch separately.
To ostatnia ale i najbardziej czasochłonna część - nałóż białego kleju PVA w każdym punkcie, gdzie chcesz by znalazły się twoje "kwiaty", a następnie posyp te miejsca "kwiatami" z pojemnika. Najlepiej każdą gałąź robić osobno.
This is it! The Cherry Blossom Tree has blossomed =) Hope you liked this tutorial =)
To jes to! Drzewo Kwitnącej Wiśni zakwitło =) Mam nadziejże, że podobał wam się ten poradnik =)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment