14 July 2016

White Dwarf #127 review - Alarielle returns!
Recenzja White Dwarf #127 - Alarielle powraca!

14 July 2016

White Dwarf #127
I'm a big fan of Wood Elves / Sylvaneth, so I really couldn't wait for the return of Alarielle the Everqueen! On this occasion, I wrote a review of White Dwarf #127 and of all new Sylvaneth miniatures.
I also invite you to watch my wet palette tutorial, which was presented on TFH blog 100 posts ago.

Jestem wielkim fanem Leśnych Elfów / Sylvaneth, więc nie mogłem się doczekać powrotu Wiecznej Królowej Alarielle! Z tej okazji napisałem recenzję White Dwarf #127 oraz wszystkich nowych figurek Sylvaneth
Zapraszam również do oglądnięcia mojego poradnika mokrej palety, który pojawił się na blogu TFH 100 postów temu.

 

New Releases / Nowe wydania


Sylvaneth Alarielle the Everqueen

White Dwarf #127 is almost entirely devoted to the new Age of Sigmar miniatures for Sylvaneth army.
The first of these is of course Alarielle the Everqueen, which looks phenomenal! She is large, highly detailed and very dynamic. Unfortunately, this model stands out not only with its appearance, but also with a high price. Alarielle alone gives me mixed feelings, because she seems too big and too muscled for an elf. Seeing her makes me think of "the first Sigmarine woman" and if not for the wings and the Wardroth Beetle, I would mistake her for a Tomb Kings of Khemri miniature. As for the Beetle - absolutely amazing! Surely, it's one of the most beautiful models I've ever seen! It is also noteworthy that the paint job is truly spectacular and there are some really beautiful pictures inside =)

127 wydanie White Dwarfa niemal w całości poświęcone jest nowym figurkom Age of Sigmar do armii Sylvaneth. Pierwszą z nich jest oczywiście Wieczna Królowa Alarielle, która prezentuje się fenomenalnie! Jest duża, bardzo szczegółowa i dynamiczna. Model ten niestety wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale również wysoką ceną. Sama Alarielle budzi we mnie mieszane odczucia, bo wydaje mi się za duża i zbyt umięśniona, jak na elfa. Na jej widok przychodzi mi na myśl określenie "pierwsza Sigmarinka", zaś gdyby nie te skrzydła i Żuczek, wziąłbym ją za figurkę do Królów Grobowców z Khemri. Co się zaś tyczy Żuczka - mistrzostwo świata! Absolutnie jedna z najpiękniejszych figurek, jakie widziałem! Na uwagę zasługuje również naprawdę spektakularne malowanie i piękne zdjęcia =) 
 
Sylvaneth Branchwych
Sylvaneth Drycha Hamadreth
Branchwych model is basically a Dryad model  and in that regard I give it a big plus (here you can find my Branchwraith). Unfortunately, that bug on its back spoils the whole miniature.. Drycha Hamadreth look like a Dreadnoght or some other walker with an extremely ugly pilot in the middle. I only really like those bugs colonies bursting like from honeycombs.

Model Branchwych to w zasadzie Driada w nowym wydaniu i pod tym względem ode mnie duży plus (tu znajdziecie moją Branchwraith). Niestety ten robal na jej grzbiecie psuje mi cały jej obraz.. Z kolei Drycha Hamadreth przypomina mi Dreadnoughta lub inny pojazd kroczący, z wyjątkowo paskudnym pilotem po środku. Bardzo podobają mi się jedynie obecne na figurce kolonie robali wystrzeliwujące jak z plastrów miodu.
 
Sylvaneth Kurnoth Hunters
Sylvaneth Kurnoth Hunter with Dryad

Kurnoth Hunters are a completely different story - they are miniature Treemen, which are probably going to replace old Tree Kin. You can arm them with swords, scythes or greatbows. I think that they will require a few conversions so they won't  look like trees dressed in armor. Interestingly, Games Workshop borrowed my Dryads color scheme to compare those miniatures sizes =P

Łowcy Kurnotha to już jednak zupełnie inna bajka - miniaturowe Drzewacze, które mają pewnie zastąpić stare Drzewoduchy. Można ich uzbroić w miecze, kosy lub łuki. Wymagają jednak kilku konwersji, by nie wyglądali jak ubrane w pancerze drzewa. Co ciekawe, Games Workshop zapożyczył moją kolorystykę Driad do porównania wielkości tych figurek =P
 
Sylvaneth Tree-Revenants
Sylvaneth Spite-Revenants
Tree-Revenants and Spite-Revenants miniatures are quite similar to each other. However, while the Tree-Revenants, which are the missing link between trees and elves (they remind me of Dark Eldar Mandrakes), present themselves quite well, Spite-Revenants with their ghastly faces doesn't fit my Wood Elves concept at all. But maybe that's just my longing for Oldhammer?
Figurki Tree-Revenants i Spite-Revenants są do siebie dość podobne. O ile jednak Tree-Revenants, będące brakującym ogniwem między drzewami a elfami (kojarzą mi się z Dark Eldar Mandrakes), prezentują się dość dobrze, o tyle Spite-Revenants z ich upiornymi minami zupełnie nie pasuje do mojej koncepcji Leśnych Elfów. Ale może to tylko moja tęsknota za Oldhammerem?
 
Battletome Sylvaneth
Realmgate Wars: All-Gates
There are also some other new releases in White Dwarf #127: Warhammer Age of Sigmar The Realmgate Wars: All-Gates (the fourth and final instalment of the Realmgate Wars saga), Order Battletome Sylvaneth (special Sylvaneth army rules), How to Paint Sylvaneth, a collection of novels Legends of the Age of Sigmar: Sylvaneth, a piece of terrain (a tower) Dreadhold Crucible and Sylvaneth dice (in salmon color..)
W White Dwarfie #127 znalazły się jeszcze inne nowości: Warhammer Age of Sigmar The Realmgate Wars: All-Gates (czwarta i ostatnia książka z serii Realmgate Wars), Order Battletome Sylvaneth (zawierający specjalne zasady dla armii Sylvaneth), poradnik malowania How to Paint Sylvaneth, zbiór opowieści Legends of the Age of Sigmar: Sylvaneth, kawałek terenu (wieża) Dreadhold Crucible oraz kości do gry Sylvaneth (w kolorze łososiowym..).
 

Paint Splatter / Rozpryski farby


White Dward #127 Paint Splatter
White Dwarf #127 contains detailed painting tutorial for a Tree-Revenant from the Oakenbrow Clan. There is a cool ethereal skin job you can use on various other models.

127 wydanie White Dwarfa zawiera szczegółowy poradnik malowania Tree-Revenant z Klanu Oakenbrow. Znajduje się tam fajny poradnik malowania eterycznej skóry, który można wykorzystać do malowania innych figurek.


Hall of Fame / Galeria Sławy


White Dward #127 Hall of Fame
Here is just a short Matt Holland's (the main designer) story of how he has created the Tau Riptide.

W tej części znajdziemy krótką historię Matta Holland'a (głównego projektanta) jak stworzył Tau Riptide.

Warscrolls / Bitewne zwoje


In this section you will find Age of Sigmar warscrolls for every new Sylvaneth model.
Znajdziecie tu zwoje bitewne Age of Sigmar do każdej nowej figurki Sylvaneth.


Regiments of Renown


There is also (as usual) a picture of the Imperial Knight, in this case in the form of the Knight Errant from House Taranis.
W wydaniu oczywiście nie mogło zabraknąć Imperial Knighta, w tym wypadku w postaci Knight Errant z Domu Taranis.

Next Issue / W następnym numerze


Probably due to savings and the lack of space, the announcement of the next White Dwarf issue was limited to just mentioning that it will contain Heresy, Betrayal and a Summer Campaign. Prawdopodobnie z oszczędności i z braku miejsca zapowiedź następnego numeru White Dwarfa ograniczyła się do wymienienia, że znajdą się w nim Herezja, Zdrada i Letnia Kampania.


Summary / Podsumowanie


White Dward #127
White Dwarf #127 is almost entirely devoted to the Age of Sigmar and new Sylvaneth releases. The most important of them is fantastic Alarielle the Everqueen riding on a Wardroth Beetle. The price for her is very high, but I think that all of Wood Elves / Sylvaneth fans will buy her anyway =) Other miniatures are not as good in my opinion, maybe with the exception of Kurnoth Hunters. This White Dwarf issue is quite nice, with beautiful Alarielle riding on the Wardroth Beetle art and a lot of good pictures. As for the text, there is not much more that can be found on Games Workshop site. My rating (solely because of Alarielle): 4. 
What do you think of new Sylvaneth miniatures?

White Dwarf #127 jest niemal w całości poświęcony Age of Sigmar i nowościom do armii Sylvaneth. Najważniejszą z nich jest fantastyczna Wieczna Królowa Alarielle jadąca na Gigantycznym Żuku. Co prawda odstrasza ona ceną, ale myślę, że miłośnicy Leśnych Elfów / Sylvaneth i tak się na nią skuszą =)  Pozostałe figurki moim zdaniem nie są jakieś nadzwyczajne, no może poza Kurnoth Hunters. Sam White Dwarf prezentuje się dość dobrze, jest w nim również piękna grafika z Alarielle na Żuku i sporo niezłych zdjęć. Co do tekstu, to nie ma tu wiele więcej niż można przeczytać na stronie Games Workshopu. Moja ocena (wyłącznie ze względu na Alarielle): 4. 
Co sądzicie o nowych figurkach Sylvaneth?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

6 comments:

 1. Trudno mi ocenić jednoznacznie te figurki. Na pewno jakość wykonania jest porażająca, jednak nie do końca podoba mi się kierunek, w jakim to zmierza. Oczywiście wiem, że to nie stare dobre WE, tylko te nowe "Sylvaneth", że to AoS nie WFB, ale nadano tej rzeźbie tyle ostrości, że zatraciła sporo z klimatu i piękna Leśnych Elfów. Nadal jest piękno, ale jakieś takie złowrogie... ot, babskie odczucia, zero konkretów, ale co poradzę, że tak mam ;)

  ReplyDelete
 2. I do love these new Sylvaneth models. Cant wait to see what they do with the Wanderers/Wood Elves

  ReplyDelete
  Replies
  1. I hope they would be totally awesome and as always very fun to play =)

   Delete