24 May 2016

White Dwarf #121 review - Mighty Heroes

24 May 2016

White Dwarf 121 review - Mighty Heroes
Soon, I will post the first part of the Warhammer Quest Silver Tower review, but today I will share with you a handful of my personal reflections, by reviewing the White Dwarf #121 (you can find my White Dwarf #120 review here).

Już wkrótce przedstawię wam pierwszą część recenzji Warhammer Quest Silver Tower, ale już dziś podzielę się z wami garścią moich osobistych refleksji, recenzując 121 wydanie White Dwarfa (recenzję White Dwarf #120 znajdziecie tutaj).

 

New Releases / Nowe wydania

White Dwarf #121, just like the previous one, is dedicated to Warhammer Quest Silver Tower and this week Games Workshop released their first expansion for the Quest: Mighty Heroes. Inside you will find 4 plastic miniatures available earlier on GW website: a Tzeentch Sorcerer Lord (single model is currently sold out), a Khorne Bloodbound Slaughterpriest, a Stormcast Eternals Knight-Venator (which you can also make as a Knight Azyros) and a Fyreslayers Auric Runemaster.
121 wydanie White Dwarfa, podobnie jak poprzednie, poświęcone jest Warhammer Quest Silver Tower, zaś w tym tygodniu premierę ma pierwszy dodatek do Questa: Mighty Heroes. W zestawie znajdziemy 4 dostępne wcześniej w ofercie Games Workshopu plastikowe figurki: Tzeentch Sorcerer Lord (pojedynczy blister obecnie jest wyprzedany), Khorne Bloodbound Slaughterpriest, Stormcast Eternals Knight-Venator (którego można złożyć także jako Knight Azyros) oraz Fyreslayers Auric Runemaster.
 
White Dwarf 121 review - Mighty Heroes White Dwarf 121 review - Mighty Heroes
If you were expecting to see the warscrolls for Mighty Heroes I must dissapoint you. Those warscrolls are in fact at the end of the book included in the Silver Tower box. There are only 4 pages dedicated to Mighty Heroes in this week's issue! In my opinion, the new heroes of the Quest are shown very badly, but maybe this is due to the prior presence of those miniatures in the market. Mighty Heroes is a very cost effective bundle, but I really hate that the Silver Tower is incomplete without them, even though there are warscrolls for them.

Jeśli liczyliście na zapoznanie się ze zwojami bitewnymi do Mighty Heroes to muszę was rozczarować. Znajdują się one bowiem na końcu książki w zestawie Srebrnej Wieży, zaś w samym White Dwarfie poświęcono im zaledwie 4 strony! Prezentacja nowych bohaterów Questa jest w moim odczuciu po prostu słaba, ale może wynika to ze wcześniejszej obecności tych figurek na rynku. Mimo faktycznej opłacalności Mighty Heroes, nie podoba mi się pewna niekompletność Srebrnej Wieży, właśnie ze względu na obecność zwojów bitewnych do figurek, których w tym zestawie nie ma.
 
White Dwarf 121 review - Mighty Heroes White Dwarf 121 review - Mighty Heroes
This week there are also 3 Black Library releases: a new edition of the trilogy dedicated to the adventures of Commissar Ciaphas Cain; the limited book Space Marines Legends Cassius, in which Ben Counter tells the story of the Utramarines Chaplain Ortan Cassius; audiobook The Realmgate Wars: Great Red, saying the story of one dubious Stormcast Eternals and Orruks alliance.
W tym tygodniu premierę w Black Library mają także: nowe wydanie trylogii poświęconej przygodom Komisarza Ciaphasa Caina; limitowana książka Space Marines Legends Cassius, w której Ben Counter przybliża nam postać Kapelana Ultramarines Ortana Cassius’a; a także audiobook The Realmgate Wars: Great Red, opowiadający historię wątpliwego sojuszu Stormcast Eternals z Orrukami.
 
White Dwarf 121 review - Mighty Heroes White Dwarf 121 review - Mighty Heroes

Paint Splatter / Rozpryski farby


White Dwarf 121 review - Mighty Heroes White Dwarf #121 contains detailed painting tutorials for Kairic Adept and Excelsior Warpriest. There are also descriptive tutorials for other denizens of the Silver Tower. In my opinion, only the way of painting Excelsior Warpriest's coat and a very cool Gryph-hound's stripes deserves your attention. Descriptive tutorials for painting Ogroid Thaumaturge, Grot Scutlings, Pink Horrors, Blue Horrors and Brimstone Horrors are dull and just indicate what colours has been used.

121 wydanie White Dwarf’a zawiera szczegółowe poradniki malowania Kairic Adept i Excelsior Warpriest oraz opisowe poradniki malowania pozostałych mieszkańców Srebrnej Wieży. Moim zdaniem na uwagę zasługuje jedynie sposób malowania płaszcza Excelsior Warpriesta oraz bardzo fajny wzór pręg na Gryph-houndzie. Opisowe poradniki malowania Ogroid Thaumaturge, Grot Scutlings, Pink Horrors, Blue Horrors i Brimstone Horrors pozostawiają wiele do życzenia i ograniczają się w zasadzie do wskazania użytych do malowania kolorów.


Parade Ground / Parada


White Dwarf 121 review - Mighty Heroes In this section we can find the heroes from the Quest painted by the White Dwarf team. Unfortunately, only the Pink Horror conversion is interesting - it is representing the Librarian and used 2 Burning Chariots of Tzeentch parts. Other miniatures, especially the Horrors and Familiars, are not well painted (not enough time?).

W tej części znajdziemy postacie z Questa pomalowane przez ekipę White Dwarfa. Na uwagę zasługuje jednak jedynie ciekawa konwersja Różowego Przerażacza, przedstawiająca go jako Bibliotekarza, a oparta o części z 2 zestawów Płonącego Rydwanu Tzeentcha. Pozostałe figurki, a w szczególności reszta Horrorów i Familiary pomalowane są tak sobie (brakowało czasu?).

Warscrolls / Bitewne zwoje


White Dwarf 121 review - Mighty Heroes As was announced, in this White Dwarf issue you can find the warscroll for the Lord of Plagues of Nurgle to use this hero in the Quest. For me, it is incomprehensible why GW couldn't do a double sided warscroll, easy to cut out without having to destroy the magazine. As far as spacing is concerned, the whole issue presents itself very badly.

Zgodnie z zapowiedzią, w tym wydaniu White Dwarfa znalazł się zwój bitewny dla Lord of Plagues Nurgla do użycia tego bohatera w Queście. Dla mnie osobiście niezrozumiałe jest jednak dlaczego GW nie mogło tego zwoju zrobić dwustronnego, umożliwiającego wycięcie z gazetki bez potrzeby jej niszczenia? Całe wydanie prezentuje się pod tym względem jakby zbyt oszczędnie, o czym dalej.
White Dwarf 121 review - Mighty Heroes
Inside the White Dwarf #121 we can also find warscrolls for Ogroid Thaumaturge, Blue Horrors, Brimstone Horrors, Tzaangors, Kairic Acolytes, Grot Scutlings, Skaven Deathrunner and the Gaunt Summoner and Chaos Familiars to use them in the game of Age of Sigmar. At this point I should use several obscene words to describe the warscroll presentation of the Gaunt Summoner and his Familiars - there is no picture of the Gaunt Summoner! Once again, I got the impression that they ran out of paper.. W gazetce znajdziemy również zwoje bitewne dla Ogroid Thaumaturge, Blue Horrors, Brimstone Horrors, Tzaangors, Kairic Acolytes, Grot Scutlings, Skaven Deathrunner i oczywiście Gaunt Summoner i Chaos Familiars, do użycia ich w grze Age of Sigmar. W tym miejscu powinienem użyć kilku niecenzuralnych słów na określenie prezentacji zwoju Gaunt Summonera i Familiarów – GW nawet nie wysiliło się, by zamieścić przy nim jego zdjęcie! Po raz kolejny odniosłem wrażenie, że zabrakło im chyba papieru..


Architects of fate / Architekci przeznaczenia


White Dwarf 121 review - Mighty Heroes This part is entirely devoted to the people behind the release of the Quest, both sculptors and creators of the game. Here we can find some interesting and valuable comments on the history of the heroes of the Silver Tower (including great graphics from the legendary John Blanche), the development and board tiles concepts (eg. the tattoos on Ogroid Thaumaturge are also appearing on the tiles in his lair) and the links, similarities and changes to the old Quest.

Jest to część w całości poświęcona osobom stojącym za wydaniem Questa, zarówno rzeźbiarzom, jak i twórcom gry. Znajdziemy tu kilka ciekawych i cennych uwag co do historii bohaterów Srebrnej Wieży (w tym świetne grafiki legendarnego Johna Blanche), tworzenia i koncepcji plansz do gry (np. tatuaże Ogroid Thaumaturge pojawiające się na planszy w jego leżu) oraz powiązań, podobieństw i zmian w stosunku do starego Questa.


The week in White Dwarf / Tydzień z White Dwarfem


White Dwarf 121 review - Mighty Heroes
In this section you will find comments, opinions and other trivia about the Silver Tower. There is also the excellent Kevin Chin graphic (which you can also find in the Quest box) representing 4 manifestations of Tzeentch deciding the fate of the hero in the ocean of destiny. The Blue Horrors are back so GW advertised the Blue Scribes and the Burning Chariot of Tzeentch set (which includes 3 blue daemons). The miniature of the week is a quite interesting Plasma Obliterator. There is also (as usual) a picture of the Imperial Knight, in this case in the form of the Knight Errant.

W  tej części znajdziemy komentarze, opinie i inne błahostki dot. Srebrnej Wieży. Na uwagę zasługuje znakomita grafika Kevina China (którą znajdziemy również w zestawie Questa) przedstawiająca 4 manifestacje Tzeentcha decydujące o losach bohatera w oceanie przeznaczenia. Wskazano również na powrót Blue Horrorów i zasugerowano kupno The Blue Scribes i zestawu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, w którym są 3 niebieskie demony. Figurką tygodniu został całkiem ciekawy Plasma Obliterator. W wydaniu oczywiście nie mogło zabraknąć Imperial Knighta, w tym wypadku w postaci Knight Errant.


Next Issue / W następnym numerze


Probably due to savings and the lack of space, the announcement of the next White Dwarf issue was limited to just mentioning that it will contain Hall of Fame, Army of the Month and Paint Splatter. Prawdopodobnie z oszczędności i z braku miejsca zapowiedź następnego numeru White Dwarfa ograniczyła się do wymienienia, że znajdą się w nim Galeria Sławy, Armia Miesiąca oraz Rozpryski Farby.


Summary / Podsumowanie


White Dwarf 121 review - Mighty Heroes White Dwarf #121 is almost entirely devoted to the Warhammer Quest Silver Tower and this week is the release of the first Quest expansion - Mighty Heroes. The set is very cost effective, because in fact we get 4 heroes for the price of 3, but this issue of the White Dwarf doesn't contain their warscrolls. They are included in the Silver Tower box. This week's magazine is uninteresting, but it's still a must for all of the Tzeentch and the Quest fans (mostly because of the warscrolls for the denizens of the Silver Tower to use them in the Age of Sigmar). 121 issue of the White Dwarf seems underdeveloped and very poor. My rating: 3+.

White Dwarf #121 niemal w całości poświęcony jest Warhammer Quest Silver Tower, zaś w tym tygodniu premierę ma pierwszy dodatek do Questa - Mighty Heroes. Sam zestaw jest opłacalny, gdyż faktycznie dostajemy 4 bohaterów w cenie 3, ale w White Dwarfie nie znajdziemy do nich zwojów bitewnych, gdyż znajdują się one w zestawie Srebrnej Wieży. Sama gazetka jest w tym tygodniu nieciekawa, chociaż dla fanów Tzeentcha i posiadaczy Questa jest to wciąż pozycja obowiązkowa (ze względu choćby na zwoje bitewne do wykorzystania mieszkańców Srebrnej Wieży w grze Age of Sigmar). 121 wydanie White Dwarfa wydaje się niedopracowane i bardzo oszczędne. Moja ocena: 3+.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 comments:

 1. Mam zupełnie inne odczucia, mi ten WD bardzo przypadł do gustu :-) Co do zamieszczenia 4 dodatkowych scrolli w grze bez samych figurek nie widzę w tym nic złego. W starym Queście były dodane zasady dla Trollslayera, choć jego figurki nie było w zestawie. Zawsze można było ją dokupić lub użyć tej ze swojej kolekcji i podobnie jest teraz. Tak samo jest z 4 dodatkowymi stronami z zasadami dla opcjonalnych potworów - które możemy dołożyć do gry jeśli posiadamy je w swojej kolekcji. W mojej opinii nie stanowi to o niekompletności gry - bardziej jest to darmowa furtka do jej rozbudowy.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dodatkowe potwory to super sprawa (w końcu to też potwory Tzeentcha), natomiast dodatkowe warscrolle tylko dla WYBRANYCH bohaterów, zamiast pozostawić ten wybór graczowi (po to w końcu GW wypuściło My Hero Companion App) to moim zdaniem nic innego, jak próba wyciągnięcia dodatkowej kasy =) To może mój punkt widzenia, bo raczej nie zamierzam kupować Mighty Heroes, ale nie tak wyobrażałem sobie pierwszy "dodatek" do gry. Mimo wszystko i tak 5+ dla Games Workshopu za niepoprzestanie na wydaniu podstawki =)

   Delete
  2. Oczywiście, że to próba wyciągnięcia kasy! W dodatku całkiem udana, bo ja już zamówiłem paczuszkę dla siebie :D Ale jest to też ukłon w stosunku do tych, którzy akurat te ludki już mają w kolekcji - mogą ich użyć w grze right away dzięki scrollom z WD :-) Ja jestem ciekaw jak będzie wyglądał jakiś większy dodatek. W końcu Silver Tower to labirynt Tzeentcha. Spodziewam się, że coś orkowego albo truposzowego będzie musiało mieć swoje duże pudło z planszami i kartami zdarzeń specyficznymi dla swoich klimatów. Słyszę jęk tysięcy portfeli na całym globie...

   Delete
  3. Jeśli tylko warscrolle będą dostępne również w wersji papierowej, to będę bardzo zadowolony. Jakoś nie przekonują mnie te "aplikacyjne", ale może to wynika z moich kolekcjonerskich zapędów =D

   Delete