04 January 2013

Review: The truth of heresy..
Prawda o herezji..

04 January 2013
Warhammer 40k Warmaster Horus One of my christmas gifts haunts me.. Ekhm.. no, I'm not saying I hear strange voices at night =D Well, not too often thankfully.. Ekhm.. I just wanted to say, that I've finished reading a very unique book.. three times over actually.. and I suppose the seeds of heresy are sown!

Jeden z moich gwiazdkowych prezentów mnie prześladuje.. Ekhm.. Nie, nie mówię, że słyszę dziwne głosy w nocy! =D Cóż, nie za często na szczęście.. Ekhm.. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie skończyłem czytać bardzo wyjątkową książkę.. Tak naprawdę to trzy razy z rzędu.. I wydaję mi się, że nasiona herezji zostały zasiane! 

Yes, this book is of course the Horus Rising by Dan Abnett and no, it's not going to be another detailed web review of the first Horus Heresy novel. =) I admit, that I have never paid too much attention to Black Library novels, but since this book was a gift, I gave it a try. I must say that I'm not too familiar with Warhammer 40k fluff, except what is written in all those codexes (for some that may be enough, but from what I know, it's just a tiny bit of knowledge about this universe). This in my opinion makes me quite "green", as far as Warhammer 40k is concerned, but is absolutely a great excuse to learn more!

Tak, ta książka to oczywiście Wywyższenie Horusa Dana Abnett'a i nie, to nie będzie kolejna dokładna sieciowa recenzja pierwszej noweli z cyklu Herezji Horusa. =) Przyznaję, że nigdy specjalnie nie interesowałem się nowelami Black Library, ale ponieważ ta książka to prezent, pomyślałem, że spróbuję. Muszę powiedzieć, że nie jestem zbyt zaznajomiony z fluff'em Warhammera 40k, poza tym, co jest napisane w tych wszystkich kodeksach armijnych (dla niektórych to wiedza wystarczająca, ale z tego, co mi wiadomo, to tylko drobna cześć informacji o tym świecie). W mojej opinii czyni mnie to dość "zielonym" w sprawie Warhammera 40k, ale jest to też świetna wymówka, by się czegoś nauczyć! 

In my ignorance, I thought Horus to be some utterly evil primarch, who conspired against the Emperor and Space Marines to be nothing more than genetically engineered superhuman made for war. Those things are almost true, but as we say in Poland "almost, makes a difference". =) 

W mojej ignorancji, myślałem, że Horus to taki całkowicie oddany złu Primarch, który konspirował przeciwko Imperatorowi i że Kosmiczni Marines nie są niczym więcej niż genetycznie zaprogramowanymi super ludźmi stworzonymi do walki. Te rzeczy są prawie prawdziwe, ale przecież prawie robi różnicę. =)
 
Horus Heresy: Dan Abnett Horus RisingMost of the story is focused on Gavriel Loken, Captain of the Luna Wolves 10th Company, who is an epitome of a loyal and knigtly warrior, with feelings and emotions deeper than any codex Space Marines should have. Here, Astartes are more human than they look, but the power they wield makes them proud and strive for glory and authority.

Większość opowieści skupia się na postaci Gavriela Lokena, Kapitana 10 Kompanii Księżycowych Wilków, który jest przykładem lojalnego i rycerskiego wojownika, pełnego uczuć i emocji głębszych niż jakikolwiek Kosmiczny Marines mieć powinien. Tutaj, Astartes są bardziej ludzcy niż wskazuje ich wygląd, ale potęga, którą władają sprawia, że są dumni, żądni chwały i władzy. 

Horus Lupercal, Primarch of the Luna Wolves Legion may seem like a demi-god, a as giant to Astartes, as Astrates are to humans, but there is more to him than only his great appearance. Just like his namesake - Horus from the Egyptian mythology, he can be described as a falcon. He is a brilliant leader, one above other Primarchs, the Warmaster and.. a lonely favoured son of the Emperor of Mankind, who abandoned him for some "secret project", leaving him to fight and lead the Crusade in his place. Horus burden as the Warmaster, with jealous Primarchs and great tensions in the Imperium after Emperor's absence, is to heavy to overcome and this leads to resentment and sown the seeds of heresy!

Horus Lupercal (jak później nazwą go bracia), Primarch Legionu Księżycowych Wilków, może wydawać się pół-bogiem, takim gigantem dla Astartes, jakimi gigantami są Astartes dla ludzi, ale jest w nim więcej niż tylko wspaniały wygląd. Tak, jak jego imiennik - Horus z egipskiej mitologii, można go opisać, jako sokoła. Jest genialnym dowódcą, jedynym ponad innych Primarchów, Mistrzem Wojny oraz.. bardzo samotnym faworyzowanym synem Imperatora Ludzkości, który zostawił go samego, dla jakiegoś "tajnego projektu", powierzając mu walkę i dowództwo Krucjaty w jego miejsce. Brzemię Horusa, jako Mistrza Wojny, z zazdrosnymi Primarchami i wielkimi niepokojami w Imperium pod nieobecność Imperatora, jest zbyt ciężkie do udźwignięcia, co prowadzi do urazy i zasiania ziarna herezji! 

Now, that I have finished reading my first Warhammer 40k book, I must say I'm totally hooked and I can't wait to read the next novel! For all of you, who are as sceptical about Warhammer 40k or Black Library novels as I once was, I can only say that for me, the Horus Rising is a beginning of a fabulous journey through the most epic and ruthless universe ever!

Teraz, gdy już przeczytałem swoją pierwszą książkę ze świata Warhammera 40k, muszę powiedzieć, że jestem już zupełnie uzależniony i nie mogę się doczekać przeczytania kolejnej noweli! Wszystkim sceptycznym, jak ja niegdyś, wobec Warhammera 40k i nowel Black Library, mogę powiedzieć jedynie, że dla mnie Wywyższenie Horusa jest początkiem fantastycznej podróży przez najbardziej epicki i bezwzględny świat, jaki kiedykolwiek powstał! 

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment