14 May 2015

Tutorial: painting Enchanting beauty..
Poradnik: malowanie Czarującej piękności..

14 May 2015
Guild of Harmony PhoeniciaI've managed to combine all 9 parts of Guild of Harmony Phoenicia painting tutorial =) For me, Phoenicia is a perfectly sculpted metal mini and an excellent mini for trying various painting techniques. I really recommend painting Her! Click below for a complete Guild of Harmony Phoenicia painting tutorial (picture heavy).

Udało mi się połączyć ze sobą wszystkie 9 części poradnika malowania Guild of Harmony Phoenicia =) W mojej ocenie, Phoenicia jest perfekcyjnie wyrzeźbioną figurką, idealną do wypróbowania różnych technik malarskich. Naprawdę polecam Jej pomalowanie! Kliknij poniżej do pełnego poradnika malowania Guild of Harmony Phoenicia (dużo zdjęć).

I wanted Phoenicia to look serene and beautiful and to be a part of my Wood Elves army (as Spellsinger or Spellweaver), so it had to be autumn theme again.
Chciałem, by Phoenicia wyglądała pogodnie oraz pięknie i by mogła być częścią mojej armii Leśnych Elfów, jako Mag lub Arcymag, stąd muszą to dalej być, przynajmniej częściowo, jesienne kolory.
Part 1 
Część 1

Guild of Harmony Phoenicia WiP 1 Guild of Harmony Phoenicia WiP 1
 • Basecoat your model. I've found using the Army Painter Uniform Grey Primer to be the best basecoating method.
 • Spodkładuj figurkę. Zauważyłem, że używanie Army Painter Uniform Grey Primer (szary) do podkładowania figurek jest najlepszą metodą.
Part 2
Część 2
Guild of Harmony Phoenicia WiP 2 Guild of Harmony Phoenicia WiP 2
 • Paint skin, loincloth, parchments and corset's edges and straps using a very thinned down Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). You will need a few layers o paint.
 • Pomaluj skórę, przepaskę biodrową, zwoje i krawędzie gorsetu oraz ramiączka i paski używając dosyć rozwodnionej Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Potrzeba będzie kilku warstw farby.
 • Paint Phoenicia dress and corset with Naggaroth Night.
 • Pomaluj suknię Phoenicii i gorset Naggaroth Night.
 • Paint her hair with Caledor Sky (Enchanted Blue).
 • Pomaluj jej włosy Caledor Sky (Enchanted Blue).
 • Paint the metal parts (tubes, chains, necklace) with a 1:1 mix of Leadbelcher (Boltgun Metall) and Abaddon Black (Chaos Black).
 • Pomaluj metalowe elementy (pojemniki, łańcuchy, naszynik) mieszaniną 1:1 Leadbelcher (Boltgun Metall) i Abaddon Black (Chaos Black).
 • Paint the golden-to-be parts with Mournfang Brown (Calthan Brown).
 • Pomaluj elementy, które będą złote Mournfang Brown (Calthan Brown).
 • Paint the rest with Loren Forest (Knarloc Green).
 • Pomaluj resztę Loren Forest (Knarloc Green).
 • I've deliberately left those 2 spheres unpainted for later.
 • Celowo pozostawiłem te 2 kule niepomalowane na później.
Part 3
Część 3
Guild of Harmony Phoenicia WiP 3 Guild of Harmony Phoenicia WiP 3
Guild of Harmony Phoenicia WiP 3
For standard rank and file models I usually don't bother using more than 1 or 2 washes, but Phoenicia deserves a greater attention =)
Do malowania zwykłych jednostek, zazwyczaj nie używam więcej niż 1 lub 2 washy, ale Phoenicia zasługuje na zdecydowanie większą uwagę. =) 
 • Start by applying Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh) to all skin areas (you can use any brown wash here but they might give Phoenicia a too dark shading).
 • Zacznij od nałożenia Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh) na skórę (można użyć dowolnego brązowego washa, ale mogą one spowodować, zbyt ciemne cieniowanie Phoenicii).
 • After the first wash is completely dry (always leave your washes to dry completely before applying paint or other washes to the model), apply Carroburg Crimson (Baal Red) to Phoenicia's dress.
 • Gdy pierwszy wash całkowicie wyschnie (zawsze pamiętaj, by zostawić washe do całkowitego wyschnięcia, zanim będziesz nakładał następne warstwy farby lub washe), nałóż Carroburg Crimson (Baal Red) na suknię Phoenicii.
 • After the second wash is completely dry, apply Drakenhof Nightshade (Asurmen Blue) to Phoenicia's hair, corset, clothing on the legs and boots.
 • Gdy drugi wash całkowicie wyschnie, nałóż Drakenhof Nightshade (Asurmen Blue) na Phoenicii włosy, gorset, ubranie na nogach i buty.
 • After the third wash is completely dry, apply Agrax Earthshade (Devlan Mud) to Phoenicia's parchments and golden-to-be areas.
 • Gdy trzeci wash całkowicie wyschnie, nałóż Agrax Earthshade (Devlan Mud) na Phoenicii zwoje i elementy, które później mają być złote.
 • After the fourth wash is completely dry, apply Nuln Oil (Badab Black) to all the green and silver areas.
 • Gdy czwarty wash całkowicie wyschnie, nałóż Nuln Oil (Badab Black) na wszystkie zielone i srebrne elementy.
 • Leave everything to dry and repeat any or all of the previous steps until you are happy with the results.
 • Zostaw model do całkowitego wyschnięcia i powtórz wszystkie lub niektóre powyższe punkty, aż rezultaty będą odpowiednie.
Part 4
Część 4
  Painting skin, especially woman skin, is in my opinion very challenging and painting face with eyes and lips is even harder.

  Malowanie skóry, a w szczególności kobiecej skóry, jest w moim mniemaniu bardzo wymagające, a malowanie oczu i ust tym bardziej.
 • Paint the main flesh colour with a very thinned down 2:1 mix of  Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) and Kislev Flesh (Elf Flesh). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses (like eyes, mouth, between Phoenicia's breast, under chin, in her armpits, on the elbow flexion, between fingers and in other not visible areas). In order to achieve a nice colour transition, apply a very thin layer of paint and than another on top, but leaving a little bit of previous layer visible.
  Pomaluj podstawowy kolor skóry bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) i Kislev Flesh (Elf Flesh). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach (oczy, usta, pomiędzy piersiami, pod brodą, na zgięciu łokcia, między palcami i w innych niezbyt widocznych miejscach). By osiągnąć ładne przejście kolorów, nakładaj bardzo cienką warstwę farby, a następnie kolejną, ale zostawiając odrobinę poprzedniej warstwy widoczną.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the first highlight with a very thinned down 1:1 mix of Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) and Kislev Flesh (Elf Flesh). Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas. This is a delicate woman skin, so I would not advice doing a so called "dramatic highlight". Leave it for your muscular warriors =)
 • Pomaluj pierwsze rozjaśnienie bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Ratskin Flesh Dwarf Flesh) i Kislev Flesh (Elf Flesh). Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych częściach ciała. Pamiętaj, że malujesz delikatną kobiecą skórę, więc należy unikać tzw. "dramatycznego rozjaśniania". Pozostaw je dla swych muskularnych wojowników. =)
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the second highlight with a very thinned down 2:1 mix of Kislev Flesh (Elf Flesh) and Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Focus mainly on the exxagerated and upper areas.
 • Pomaluj drugie rozjaśnienie bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Kislev Flesh (Elf Flesh) i Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Skup się na wyróżnionych i górnych częściach ciała.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the third highlight (this time a proper one) with a very thinned down Kislev Flesh (Elf Flesh). Focus mainly on the exxagerated and upper areas where the light hits. From this stage on, every layer should be applied more sparingly and if possible, kept to a line highlight.
 • Pomaluj trzecie rozjaśnienie (tym razem właściwe) bardzo rozcieńczonym Kislev Flesh (Elf Flesh). Skup się na wyróżnionych i górnych częściach ciała, gdzie pada światło. Od tego etapu, każda warstwa powinna być nakładana delikatniej, oszczędniej i coraz bardziej, jako rozjaśnienie liniowe.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the fourth highlight (you can end here if you wish and go to painting eyes and lips stages) with a very thinned down 1:1 mix of Kislev Flesh (Elf Flesh) and White Scar (Skull White). Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. The paint should be applied very sparingly and always as a line highlight.
 • Pomaluj czwarte rozjaśnienie (możesz zakończyć rozjaśnianie na tym etapie [jeśli chcesz] i przejść do malowania oczu i ust) bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Kislev Flesh (Elf Flesh) i White Scar (Skull White). Skup się jedynie na bardzo wyróżnionych i górnych częściach ciała, gdzie pada światło. Farba powinna być nakładana bardzo delikatnie, bardzo oszczędnie i zawsze, jako rozjaśnienie liniowe.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Paint the fifth, edge highlight with a very thinned down White Scar (Skull White). Use it only on the very upper areas where the light is very visible. The paint should be applied only in a few places and always as a line or even a dot highlight.
 • Pomaluj piąte krawędziowe rozjaśnienie bardzo rozcieńczonym White Scar (Skull White). Używaj farby tylko do najwyżej położonych części ciała, gdzie światło pada najmocniej. Farba powinna być nakładana tylko w kilku miejscach i zawsze, jako rozjaśnienie liniowe lub nawet punktowe.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 4 Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • Time to paint Phoenicia's eyes and lips (I didn't want to give her makeup, but I consider adding it in the future). First, paint her eyes black with Abaddon Black (Chaos Black). For her lips I used Kislev Flesh (Elf Flesh) and Wild Rider Red (Blood Red) and mixed them, until the colour was soft enough. As you can see, I pronounced her upper lip too much, but it will be fixed in the following stages.
 • Czas pomalować Phoenicii oczy i usta (nie chciałem robić makijażu, ale zastanawiam się nad dodaniem go w przyszłości). Najpierw pomaluj oczy Abaddon Black (Chaos Black). Do ust użyłem Kislev Flesh (Elf Flesh) i Wild Rider Red (Blood Red) zmieszanych, aż osiągnąłem wystarczająco delikatny kolor. Jak możecie zauważyć, zbytnio wyróżniłem jej górną wargę, ale poprawię to w następnych etapach.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • This is the second hardest part, because you will require a really tiny brush. Paint the eyes with White Scar (Skull White), leaving some of the black outline visible. Highlight a little of the upper lip and most of the lower one with a previous mix of Kislev Flesh (Elf Flesh) and Wild Rider Red (Blood Red), but add a little more Kislev Flesh (Elf Flesh).
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 4
 • This is absolutely the hardest part and the reason most people don't paint eyes. Paint the pupils with Abaddon Black (Chaos Black) or whatever very dark colour you want (I used Midnight Blue). The pupils can be big (like in this case - first, I painted the oval ones, but on this miniature, her eyes and face looked ekhmm.. crazy =), so I had to make them bigger), but you need to leave some white visible. Make a final lips highlight, but only on the lower lip, using a previous mix of Kislev Flesh (Elf Flesh) and Wild Rider Red (Blood Red), but add even more Kislev Flesh (Elf Flesh). As you can see, I fixed her upper lip to not look like an artificial one =). You can highlight Phoenicia's eyes even more with a lighter colour, but it is not necessary and I bypassed it =).
 • Czas na absolutnie najtrudniejszy etap i powód, dla którego większość ludzi nie maluje swym figurkom oczu. Pomaluj źrenice Abaddon Black (Chaos Black) lub innym ciemnym kolorem (ja użyłem Midnight Blue). Źrenice mogą być duże (tak, jak na mojej figurce - najpierw namalowałem je owalne, ale na Phoenicii dało to jej twarzy odcień.. ekhmm.. szaleństwa =), więc musiałem zrobić je większe), ale musisz zostawić odrobinę białego widoczną. Zrób końcowe rozjaśnienie ust, ale tym razem tylko dolnej wargi, używając poprzedniej mieszaniny Kislev Flesh (Elf Flesh) i Wild Rider Red (Blood Red), ale dodaj jeszcze więcej Kislev Flesh (Elf Flesh). Jak widać, naprawiłem jej górną wargę, by nie wyglądała na sztuczną. =) Można jeszcze rozjaśnić oczy figurki, jaśniejszym kolorem, ale nie jest to potrzebne i ja ominąłem ten etap.
Part 5
Część 5
It's time to paint Phoenicia's corset, leggings and boots.
  Czas pomalować Phoenicii gorset, leginsy i buty.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the main clothing color with a very thinned down 2:1 mix of  Naggaroth Night and Macragge Blue (Mordian Blue). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses (like in clothing folds, very close to her dress and in other not visible areas). In order to achieve a nice colour transition, apply a very thin layer of paint and than another on top, but leaving a little bit of previous layer visible.
 • Pomaluj podstawowy kolor ubrania bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Naggaroth Night i Macragge Blue (Mordian Blue). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach (w zagięciach ubrania, bardzo blisko jej sukni i w innych niewidocznych miejscach). By osiągnąć ładne przejście kolorów, nakładaj bardzo cienką warstwę farby, a następnie kolejną, ale zostawiając odrobinę poprzedniej warstwy widoczną.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the first highlight with a very thinned down 1:1 mix of Naggaroth Night and Macragge Blue (Mordian Blue). Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas. There is not much "progress" visible on some images, but trust me, in reality it makes a real difference. =)
 • Pomaluj pierwsze rozjaśnienie bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Naggaroth Night i Macragge Blue (Mordian Blue). Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych częściach ubrania. Nie widać za dużych zmian na zdjęciach, ale zaufajcie mi, w rzeczywistości różnica jest widoczna. =)
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the second highlight with a very thinned down 1:3 or even 4 mix of Naggaroth Night and Macragge Blue (Mordian Blue). Focus mainly on the exxagerated and upper areas as usual. If you paint really thin layers, you will easily achieve a nice color transition.
 • Pomaluj drugie rozjaśnienie bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:3 lub nawet 4 Naggaroth Night i Macragge Blue (Mordian Blue). Jak zwykle, skup się na wyróżnionych i górnych częściach ubrania. Jeśli będziesz nakładał bardzo cienką warstwę farby, łatwo osiągniesz niezłe przejście kolorów.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the third highlight (this time a proper one) with a very thinned down Macragge Blue (Mordian Blue). Focus mainly on the exxagerated and upper areas where the light hits, but do highlight some bottom areas too, because your miniature is definitely going to be viewed from every side.
 • Pomaluj trzecie rozjaśnienie (tym razem właściwe) bardzo rozcieńczonym Macragge Blue (Mordian Blue). Skup się na wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło, ale rozjaśnij również niektóre dolne partie, bo z całą pewnością figurka będzie oglądana z każdej strony.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the fourth highlight (if you don't want to make so many layers, just skip every second paragraph) with a very thinned down Macragge Blue (Mordian Blue), mixed with a little drop of Caledor Sky (Enchanted Blue). Focus mainly on the very exxagerated and upper areas where the light hits.
 • Pomaluj czwarte rozjaśnienie (jeśli nie potrzebujesz malować tylu warstw, po prostu omijaj co drugi podpunkt) bardzo rozcieńczonym Macragge Blue (Mordian Blue), zmieszanym z odrobiną Caledor Sky (Enchanted Blue). Skup się na wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the fifth highlight (the last blending one) with a very thinned down Macragge Blue (Mordian Blue), mixed with 2 little drops of Caledor Sky (Enchanted Blue). Focus mainly on the very exxagerated and upper areas where the light hits. The color transition should be really nice, but Phoenicia still needs some more dramatic highlight.
 • Pomaluj piąte rozjaśnienie (ostatnie do efektu przejścia kolorów) bardzo rozcieńczonym Macragge Blue (Mordian Blue), zmieszanym z większą niż poprzednio ilością Caledor Sky (Enchanted Blue). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło. Przejście kolorów powinno być już całkiem niezłe, ale Phoenicia potrzebuje jeszcze trochę dramatycznego rozjaśnienia.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the sixth highlight (the first dramatic one) with a very thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue). Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. From this stage on, every layer should be applied more sparingly and if possible, kept to a line highlight.
 • Pomaluj szóste rozjaśnienie (pierwsze rozjaśnienie dramatyczne) bardzo rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło. Od tego etapu, każda warstwa powinna być nakładana delikatniej, oszczędniej i coraz bardziej, jako rozjaśnienie liniowe.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the seventh highlight (the second dramatic one) with a very thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue) mixed with a little drop of White Scar (Skull White). Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. The paint should be applied very sparingly and always as a line highlight.
 • Pomaluj siódme rozjaśnienie (drugie rozjaśnienie dramatyczne) bardzo rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszanym z odrobiną White Scar (Skull White). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych częściach ubrania, gdzie pada światło. Farba powinna być nakładana bardzo delikatnie, bardzo oszczędnie i zawsze, jako rozjaśnienie liniowe.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Paint the eighth highlight (the very last one) with a very thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue) mixed with 2 little drops of White Scar (Skull White). Use it only on the very upper areas where the light is very visible. The paint should be applied only in a few places and always as a line or even a dot highlight.
 • Pomaluj ósme rozjaśnienie (ostatnie) bardzo rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszanym z większą niż poprzednio ilością White Scar (Skull White). Używaj farby tylko do najwyżej położonych części ciała, gdzie światło pada najmocniej. Farba powinna być nakładana tylko w kilku miejscach i zawsze, jako rozjaśnienie liniowe lub nawet punktowe.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • Now, apply a little thinned down Guilliman Blue glaze, to blend all the colors together and remove overdramatized highlight. While the glaze is still wet, paint Phoenicia's boots with Kantor Blue (Regal Blue).
 • Następnie, nałóż delikatnie rozcieńczonego Guilliman Blue glaze, by osiągnąć lepsze przejście między kolorami i usunąć przesadzone rozjaśnienie dramatyczne. Póki glaze jest wciąż mokry, pomaluj buty Phoenicii Kantor Blue (Regal Blue).
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 5
 • I had little time left to finish painting and too late realised that I was painting layer after layer of paint on Phoenicia's boots and didn't even thought of taking pictures of the progress, so I will just point the colors I used: after Kantor Blue (Regal Blue) I applied Macragge Blue (Mordian Blue), than Caledor Sky (Enchanted Blue), than Caledor Sky (Enchanted Blue) mixed with a little White Scar (Skull White), than again Caledor Sky (Enchanted Blue) mixed with even more White Scar (Skull White).
 • Zostało mi mało czasu na malowanie i za późno zorientowałem się, że bezwiednie nakładałem jedną warstwę za drugą na Phoenicii buty i nawet nie pomyślałem o robieniu zdjęć, więc wskażę tylko kolory, których użyłem: po Kantor Blue (Regal Blue) nałożyłem Macragge Blue (Mordian Blue), później Caledor Sky (Enchanted Blue), następnie Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszany z odrobiną White Scar (Skull White), później Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszany z większą niż poprzednio ilością White Scar (Skull White).
Part 6
Część 6
It's time to paint Phoenicia's loincloth, corset straps and parchments.
  Czas pomalować Phoenicii przepaskę, paski i pergaminy.
 • Paint the main loincloth and straps color with a very thinned down Jokaero Orange (Macharius Solar Orange). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses (like in clothing folds, very close to her skin and in other not visible areas).
  Pomaluj podstawowy kolor przepaski i pasków bardzo rozcieńczonym Jokaero Orange (Macharius Solar Orange). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach (zagięcia przepaski, bardzo blisko jej skóry i w innych niewidocznych miejscach).
  Paint the main parchment color with a very thinned down Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses (like in parchment folds and in other not visible areas).
  Pomaluj podstawowy kolor pergaminów bardzo rozcieńczonym Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach (zagięcia pergaminów i w innych niewidocznych miejscach).
  In order to achieve a nice colour transition, apply a very thin layer of paint and than another on top, but leaving a little bit of previous layer visible.
 • By osiągnąć ładne przejście kolorów, nakładaj bardzo cienką warstwę farby, a następnie kolejną, ale zostawiając odrobinę poprzedniej warstwy widoczną.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 6 Guild of Harmony Phoenicia WiP 6
 • Paint the first loincloth and straps highlight with a very thinned down Troll Slayer Orange (Blazing Orange).
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie przepaski i pasków bardzo rozcieńczonym Troll Slayer Orange (Blazing Orange).
  Paint the first parchments highlight with a very thinned down 2:1 mix of Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) and Ushabti Bone (Bleached Bone).
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie pergaminów bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) i Ushabti Bone (Bleached Bone).
  Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas.
  Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych elementach.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 6 Guild of Harmony Phoenicia WiP 6
 • Paint the last loincloth and straps highlight with a very thinned down Fire Dragon Bright. Focus on the very exxagerated and upper areas.
  Pomaluje ostatnie rozjaśnienie przepaski i pasków bardzo rozcieńczonym Fire Dragon Bright. Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach.
  Paint the second parchment highlight with a very thinned down 1:1 mix of Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) and Ushabti Bone (Bleached Bone). Focus on the very exxagerated and upper areas.
  Pomaluj drugie rozjaśnienie pergaminów bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) i Ushabti Bone (Bleached Bone). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach.
  Paint the third parchment highlight with a very thinned down 2:1 mix of Ushabti Bone (Bleached Bone) and Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits.
  Pomaluj trzecie rozjaśnienie pergaminów bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Ushabti Bone (Bleached Bone) i Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło.
  Now, you have 2 options: one is to use a recently used teabag to "age" the parchment (a messy, but really good technique =)) or just make a glaze of Balor Brown (Snakebite Leather), by mixing it 1:6-8 with water and applying it sparingly on the parchment.
  Masz teraz 2 opcje: pierwszą, jest wykorzystanie, dopiero co użytej torebki od herbaty do postarzenia pergaminów (brudna, ale bardzo dobra technika =)) lub drugą - zrób glaze z Balor Brown (Snakebite Leather), mieszając go 1:6-8 z wodą i oszczędnie nakładając na pergaminy.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 6 Guild of Harmony Phoenicia WiP 6
Part 7
Część 7

It's time to paint Phoenicia's hair.
  Czas pomalować Phoenicii włosy.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
 • Paint the main hair color with a thinned down Macragge Blue (Mordian Blue). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses.
  Pomaluj podstawowy kolor włosów rozcieńczonym Macragge Blue (Mordian Blue). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
 • Paint the first highlight with a thinned down 1:1 mix of Macragge Blue (Mordian Blue) and Caledor Sky (Enchanted Blue). Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas.
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie rozcieńczoną mieszaniną Macragge Blue (Mordian Blue) i Caledor Sky (Enchanted Blue). Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych elementach.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
 • Paint the second highlight with a thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue). Focus mainly on the exxagerated and upper areas.
  Pomaluj drugie rozjaśnienie rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
 • Paint the third highlight (a proper one) with a thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue), mixed with a little drop of White Scar (Skull White). Focus mainly on the exxagerated and upper areas where the light hits.
  Pomaluj trzecie rozjaśnienie (właściwie) rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszanym z odrobiną White Scar (Skull White). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło.
 • For all the next highlights just keep adding a little more White Scar (Skull White) to the mix and try to apply the paint more and more sparingly and on the upper areas and ends of her hair. The last highlight (you can do as many layers as you wish) should be applied only on the very edges and ends of her hair using White Scar (Skull White).
  By pomalować wszystkie pozostałe rozjaśnienia po prostu dodawaj coraz więcej White Scar (Skull White) do mieszaniny i postaraj się nakładac farbę coraz oszczędniej i coraz wyżej oraz na końcach jej włosów. Ostatnie rozjaśnienie (możesz zrobić tyle warstw ile chcesz) powinno być nałożone tylko na same końcówki jej włosów używając White Scar (Skull White).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
Part 8
Część 8

It's time to paint Phoenicia's dress.
  Czas pomalować Phoenicii suknię.
 • Paint the main dress color with a thinned down 1:1 mix of Naggaroth Night and Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses.
  Pomaluj podstawowy kolor sukni rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Naggaroth Night i Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the first dress highlight with a thinned down 2:1 mix of Evil Sunz Scarlet (Blood Red) and Naggaroth Night. Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas.
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie sukni rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Evil Sunz Scarlet (Blood Red) i Naggaroth Night. Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych elementach.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the second dress highlight with a thinned down Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Focus mainly on the exxagerated and upper areas.
  Pomaluj drugie rozjaśnienie sukni rozcieńczonym Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych częściach sukni.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the third dress highlight (the first proper one) with a thinned down 1:1 mix of Evil Sunz Scarlet (Blood Red) and Wild Rider Red. Focus mainly on the exxagerated and upper areas where the light hits.
  Pomaluj trzecie rozjaśnienie sukni (pierwsze właściwie) rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Evil Sunz Scarlet (Blood Red) i Wild Rider Red. Skup się na wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the fourth dress highlight with a thinned down 2:1 mix of Wild Rider Red and Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Focus mainly on the very exxagerated and upper areas where the light hits.
  Pomaluj czwarte rozjaśnienie sukni rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Wild Rider Red i Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the last dress highlight with a thinned down Wild Rider Red. Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. Try to do a line highlight if possible.
  Pomaluj ostatnie rozjaśnienie sukni rozcieńczonym Wild Rider Red. Skup się tylko na bardzo wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło. Jeśli to możliwe, staraj się stosować rozjaśnienie liniowe.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
Part 9
Część 9

It's time to do some finishing touches.
  Czas na wykończenia.
 • I wasn't able to take pictures during this stage, but except painting gems and a magical vial, this is quite an easy one, so I will just point colors I used and an image showing how to paint gems and vials. Remember to leave some of the previous layers visible in deepest recesses or other invisible areas.
  Nie byłem w stanie robić zdjęć podczas tego etapu, ale poza malowaniem klejnotów i fiolki, malowanie jest dość proste, więc wskażę jedynie kolory, których użyłem i obrazek pokazujący, jak malować klejnoty i fiolkę. Pamiętaj, by zostawić odrobinę poprzednich warstw widoczną w zagłębieniach i innych mało widocznych miejscach.
  Paint all golden areas with a 1:1 mix of Mournfang Brown (Calthan Brown) and Gehenna's Gold (Shining Gold). Then highlight with Gehenna's Gold (Shining Gold).
  Pomaluj wszystkie złote miejsca mieszaniną 1:1 Mournfang Brown (Calthan Brown) i Gehenna's Gold (Shining Gold). Następnie rozjaśnij używając Gehenna's Gold (Shining Gold).
  Paint all silver areas with Ironbreaker (Chainmail). Then highlight with Runefang Steel (Mithril Silver).
  Pomaluj wszystkie srebrne miejsca Ironbreaker (Chainmail). Następnie rozjaśnij używając Runefang Steel (Mithril Silver).
  Paint all green areas (except those on her hands) with Loren Forest (Knarloc Green). The highlight with a 1:1 mix of Loren Forest (Knarloc Green) and Warboss Green (Goblin Green). Then highlight with Warboss Green (Goblin Green). You can highlight even more, by adding a bit of white to Warboss Green (Goblin Green).
  Pomaluj wszystkie zielone miejsca (poza runami na rękach) Loren Forest (Knarloc Green). Następnie rozjaśnij mieszaniną 1:1 Loren Forest (Knarloc Green) i Warboss Green (Goblin Green). Następnie rozjaśnij używając Warboss Green (Goblin Green). Możesz rozjaśnić jeszcze bardziej, dodając odrobinę białego do Warboss Green (Goblin Green).
  Paint the gem as seen on the image below (the top part). The colors used (listed from the darkest): Loren Forest (Knarloc Green), 1:1 mix of Loren Forest (Knarloc Green) and Warboss Green (Goblin Green), Warboss Green (Goblin Green), 1:1 mix of Warboss Green (Goblin Green) and White Scar (Skull White), White Scar (Skull White) for a dot.
  Pomaluj klejnot, jak na obrazku poniżej (górna część). Użyte kolory to (od najciemniejszych): Loren Forest (Knarloc Green), mieszanina 1:1 Loren Forest (Knarloc Green) i Warboss Green (Goblin Green), Warboss Green (Goblin Green), mieszanina 1:1 Warboss Green (Goblin Green) i White Scar (Skull White), White Scar (Skull White).
  Paint the vial as seen on the image below (the bottom part). The colors used (listed from the darkest): Abaddon Black (Chaos Black), Kantor Blue (Regal Blue), 1:1 mix of Kantor Blue (Regal Blue) and Caledor Sky (Enchanted Blue), Caledor Sky (Enchanted Blue), 1:1 mix of Caledor Sky (Enchanted Blue), 2:1 mix of White Scar (Skull White) and Caledor Sky (Enchanted Blue), White Scar (Skull White). The extra "fiery" effect was achieved by applying a thin coat of Bloodletter glaze.
  Pomaluj fiolkę, jak na obrazku poniżej (dolna część). Użyte kolory to (od najciemniejszych): Abaddon Black (Chaos Black), Kantor Blue (Regal Blue), mieszanina 1:1 Kantor Blue (Regal Blue) i Caledor Sky (Enchanted Blue), Caledor Sky (Enchanted Blue), mieszanina 1:1 Caledor Sky (Enchanted Blue), mieszanina 2:1 White Scar (Skull White) i Caledor Sky (Enchanted Blue), White Scar (Skull White). Dodatkowy "ognisty" efekt uzyskałem nakładając cienką warstwę Bloodletter glaze.
  Painting Gems Tutorial
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Time to paint the "runes" on her hands. Paint all the runes with a thinned down Loren Forest (Knarloc Green). Leave some of the base color in the deepest recesses.
  Czas pomalować "runy" na Phoenicii rękach. Pomaluj wszystkie runy rozcieńczonym Loren Forest (Knarloc Green). Pozostaw odrobinę bazowego koloru widoczną w zagłębieniach.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the first runes highlight with a thinned down 1:1 mix of Warboss Green (Goblin Green) and Loren Forest (Knarloc Green). This time, the higlight is not going to be a standard one, because we want to paint glowing runes. From this stage on, every layer should be applied a little bit closer to the orbs she holds, leaving the furthest parts unpainted.
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie runów rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Warboss Green (Goblin Green) i Loren Forest (Knarloc Green). Tym razem, rozjaśnienie nie będzie zwyczajne, gdyż malujemy świecące runy. Od tego momentu, każda warstwa powinna być nakładana coraz bliżej Phoenicii dłoni, pozostawiając najdalsze elementy niepomalowane.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the second runes highlight with a thinned down Warboss Green (Goblin Green).
  Pomaluj drugie rozjaśnienie runów rozcieńczonym Warboss Green (Goblin Green).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the third runes highlight with a thinned down 2:1 mix of Warboss Green (Goblin Green) and White Scar (Skull White).
  Pomaluj trzecie rozjaśnienie runów rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Warboss Green (Goblin Green) i White Scar (Skull White).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the fourth runes highlight with a thinned down 1:1 mix of Warboss Green (Goblin Green) and White Scar (Skull White).
  Pomaluj czwarte rozjaśnienie runów rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Warboss Green (Goblin Green) i White Scar (Skull White).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the last runes highlight with a thinned down White Scar (Skull White).
  Pomaluj ostatnie rozjaśnienie runów rozcieńczonym White Scar (Skull White).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • Paint the orbs with a thinned down Troll Slayer Orange (Blazing Orange). Don't paint the runes yet. Then, apply a Bloodletter glaze to the orbs.
  Pomaluj kule rozcieńczonym Troll Slayer Orange (Blazing Orange). Nie maluj jeszcze runów. Następnie nałóż Bloodletter glaze.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
 • This stage is not a hard one, therefore I will just write how I painted the orbs. Paint the orbs with a very thinned down Troll Slayer Orange (Blazing Orange), leaving some of the previous layers visible. Then highlight them with a very thinned down 1:1 mix of Troll Slayer Orange (Blazing Orange) and Yriel Yellow (Golden Yellow). Then highlight them with a very thined down Yriel Yellow (Golden Yellow).
  Ten etap nie jest zbyt trudny, więc tylko opiszę, jak pomalować kule. Pomaluj kule bardzo rozcieńczonym Troll Slayer Orange (Blazing Orange), pozostawiając odrobinę poprzednich warstw widoczną. Następnie rozjaśnij bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Troll Slayer Orange (Blazing Orange) i Yriel Yellow (Golden Yellow). Następnie rozjaśnij bardzo rozcieńczonym Yriel Yellow (Golden Yellow).
  Paint the runes with a very thinned down Xereus Purple (Liche Purple). Then highlight them with a mix of Xereus Purple (Liche Purple) and a little bit of White Scar (Skull White). Then highlight them even more, by adding more White Scar (Skull White) to the mix.
  Pomaluj runy bardzo rozcieńczonym Xereus Purple (Liche Purple). Następnie rozjaśnij bardzo rozcieńczoną mieszaniną Xereus Purple (Liche Purple) i odrobiną White Scar (Skull White). Następnie rozjaśnij bardziej, dodając więcej White Scar (Skull White) do mieszaniny.
  I haven't taken pictures of this part, but I guess the effects will be visible when I post her finished pictures - apply gloss varnish on the orbs, gems and on the vial.
  Nie zrobiłem zdjęć tego elementu, ale myślę, że będzie widoczny, jak już wrzucę zdjęcia skończonej Phoenicii - nałóż błyszczący lakier (gloss varnish) na kule, klejnot i fiolkę.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
Guild of Harmony Phoenicia WiP 9

Phoenicia is done and I hope you liked my tutorial!

Guild of Harmony Phoenicia Guild of Harmony Phoenicia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment