28 October 2015

Armies on Parade 2015
Tutorial: Wood Elves display
Poradnik: Makieta Leśnych Elfów

28 October 2015
Armies on Parade 2015 Wood Elves bronze
Today I will show you how I've made my Armies on Parade 2015 Wood Elves display. Click below for a tutorial.

Dzisiaj pokażę wam jak zrobiłem moją makietę Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015. Kliknij poniżej do poradnika.
As a base I've used a clip frame, replacing the glass with a lightweight wooden board and a thick cork on top of it. 
Jako podstawy użyłem antyramy, w której szkło zastąpiłem lekką drewnianą deską i grubym korkiem na wierzchu. 

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 1

There's nothing like a good plan =) I've made the tree on the picture back in 2012.
Nie ma to jak dobry plan =) Drzewo na zdjęciu zrobiłem w 2012 r.

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 2

I've cut a hole for the lake and glued a round piece of plastic document sleeve under the cork. 
Wyciąłem dziurę pod jezioro i przykleiłem pod korkiem okrągły kawałek plastikowej koszulki na dokumenty. 
 
Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 3

I've used a self-hardening clay to do the uneven bottom of the lake. 
Do zrobienia nierównego dna jeziora użyłem gliny samoutwardzalnej.

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 4

I really had a lot of work with styrofoam.. I think that with styrodur it would be much easier.
Miałem naprawdę dużo pracy ze styropianem .. Myślę, że ze styrodurem byłoby dużo łatwiej.


I've cut a place for the large tree and made other trees using wine corks and wire.
Wyciąłem miejsce dla dużego drzewa i zrobiłem pozostałe drzewka używając korków do wina i drutu. 

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 6

For the trees I've used paper towels soaked with a mix of white PVA glue and water.
Do drzewek użyłem ręczników papierowych nasączonych mieszaniną białego kleju PVA i wody. 

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 7

I've glued the big tree to the base, coated the whole base with sand and basecoated it (omitting the lake) with a reddish brown colour.
Przykleiłem duże drzewo do podłoża, pokryłem całą makietę piaskiem i spodkładowałem ją (pomijając jezioro) rudo-brązowym kolorem.

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 8

 I've added rocks to the base.
 Dodałem kamienie do podłoża.

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 9

I've painted the trees and the rocks black then used some dark wash on the base. I've also painted the lake with dark metallic blue Humbrol enamel (a base for the water effect).
Pomalowałem drzewka i skały na czarno i użyłem nieco ciemnego wash'a na podłożu. Pomalowałem również jeziorko ciemną metaliczną niebieską emalią Humbrol (podstawa do efektu wody).

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 10

I've drybrushed the base with some grey colour, painted the trees and the rocks (here you can see how) and sprinkled white sand on the path. I've also used the water effect (Deluxe Materials Solid Water 50 ml), putting some special glossy flowers in while the lake was still wet.
Metodą suchego pędzla pomalowałem podłoże szarym kolorem, pomalowałem drzewka i skały (tu możecie zobaczyć jak) i nasypałem białego piasku na ścieżkę. Użyłem również efektu wody (Deluxe Materials Solid Water 50 ml), zanurzające w nim nieco specjalnych błyszczących kwiatów póki jezioro było mokre.

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 11

I've added grass, flowers, bushes, branches etc. The water effect was almost hard and dry after 24 hours. Later I've added another 50 ml.
Dodałem trawę, kwiaty, krzewy, gałęzie itp. Efekt wody był niemal twardy i suchy po 24 godzinach. Później dodałem jeszcze 50 ml.

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 12

Painting the background..
Malowanie tła..

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 13

 A finished display with not so finished Orion =)
 Wykończona makieta z niezbyt wykończonym Orionem =)

Armies on Parade 2015 Wood Elves WiP 14

I will post some better pictures of the Armies on Parade 2015 Wood Elves display as soon as I will have it back from Games Workshop!
Wrzucę lepsze zdjęcia makiety Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015 jak tylko dostanę ją z powrotem od Games Workshop'u!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment