30 October 2015

Review & Unboxing: Orion, King in the Woods with Hounds..

30 October 2015
Orion, King in the Woods resin kit review 1

I will finish Orion, King in the Woods with Hounds as soon as I have my Wood Elves Armies on Parade 2015 display back, but today I want to share with you some thoughts on this finecast kit. Click below for the review.

Skończę Oriona, Króla Kniei z Ogarami, jak tylko będę miał z powrotem makietę Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015, ale już dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma uwagami na temat tego zestawu finecast. Kliknij poniżej do recenzji

After unpacking the box we find 3 bases and 3 moldings - 2 for Orion and 1 for Hounds. Po rozpakowaniu, w pudełku znajdziemy 3 podstawki i 3 wypraski - 2 dla Oriona i 1 dla Ogarów.  

Orion, King in the Woods resin kit review 2
Orion, King in the Woods resin kit review 3

In the first molding there is Orion together with his great bow (Hawk's Talon) and horn (Horn of the Wild Hunt). W pierwszej wyprasce znajduje się Orion, wraz z długim łukiem (Szpon Jastrzębia) i rogiem (Róg Dzikiego Gonu).


Orion, King in the Woods resin kit review 4
Orion, King in the Woods resin kit review 5

In the second molding there is Orion's spear (Spear of Kurnous), a part of his cloak (Cloak of Isha) and Orion's antlers. W drugiej wyprasce znajduje się włócznia Oriona (Włócznia Kurnousa), część jego płaszcza (Płasz Ishy) oraz poroże Oriona.


Orion, King in the Woods resin kit review 6
Orion, King in the Woods resin kit review 7

In the last molding there are 2 Orion Hounds and 2 hind paws (Hounds have identical holes, so you know which paw is for which). W ostatniej wyprasce są 2 Ogary Oriona i 2 tylne łapy (Ogary mają takie same dziurki, więc wiesz, która łapa jest do którego).


Orion, King in the Woods resin kit review 8
Orion, King in the Woods resin kit review 9

The finecast gives the impression of high quality of details and is also quite strong and not very fragile. Finecast sprawia wrażenie wysokiej jakości szczegółów, jest też dość wytrzymały i niezbyt łamliwy.


Orion, King in the Woods resin kit review 10

Unfortunately, the first impression is not everything and there is more than one fly in the ointment - each piece of the kit has flaws in the form of bubbles and a really large amount of finecast joints, which I even had to sculpt in some places..  Niestety pierwsze wrażenie to nie wszystko, a dziegciu jest więcej niż tylko łyżka - każdy element zestawu ma wady w postaci bąbelków oraz naprawdę dużej ilości żywicznych łączeń, które w kilku miejscach musiałem aż rzeźbić..


Orion, King in the Woods resin kit review 11

But the biggest disappointment was the Hounds - not only each of their sides have differently sculpted fur, but also when I tried to glue their hind paws it turned out that they don't fit at all and I had to sculpt a part of fur in greenstuff .. Największym rozczarowaniem były Ogary - nie dość, że z każdej strony miały inaczej wyrzeźbioną sierść, to jeszcze przy próbie przyklejenia tylnych łap okazało się, że nijak nie pasują i musiałem rzeźbić część futra w greenstuffie..


Orion, King in the Woods resin kit review 12

In summary, Orion and Hounds are really great miniatures with lots of detail. Despite the finecast drawbacks I think that this is definitely a better choice than buying the metal set. Those miniatures are quite challenging to paint, but I will write about this when I will finish painting them =) Podsumowując, Orion i Ogary to naprawdę świetne figurki, z mnóstwem detali. Mimo wad finecastu i tak uważam, że jest to zdecydowanie lepszy wybór niż kupno metalowego zestawu. Figurki stanowią pewne wyzwanie jeśli chodzi o malowanie, ale o tym napiszę, jak skończę je malować =)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment